Skip to main content

Full text of "ebook tauhid dan jihad_1"

See other formats

% lU s/A /a 7/ "?■ 
Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam 
Al-Ustadz Al-Mujahid Abu Hataf Saifurrosul 

Semoga Alloh menyegerakan pembebasannya Syarat Sebuah Negara 

Dikatakan Sebagai 

Negara Islam 2 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Judul 

Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Penulis Al-Ustadz Abu Hataf Saiturrosul semoga Allah segera membebaskannya dan menjaga keluarganya dengan sebaik-baik pemeliharaan, 

melimpahkan keberkahan dan kebaikan sepanjang umurnya untuk dakwah tauhid waljihad dan memilihnya 

sebagai syuhada atau membebaskannya dari hisab karena jihad dan luka-luka dijalan Alloh Layout, Editing, Artwork 

Tim Jahizuna Project hatidhohumulloh Publikasi 

Jahizuna Publishing 

http://jahizuna.com 

Jumadil Ula 1433 dari hijrah Rasul sholallahu alaihi wassalam 

Maktabah Jahizuna Control Number: node/762 

Signature: E26E 2FA6 565A C20A 531 1 B875 A91C B6D6 F7C4 2FD3 

FB: http://facebook.com/iahizuna 

Sumber 

thoriquna.wordpress.com 

http://thoriquna.wordpress.com/2012/02/29/syarat-sebuah-negara-dikatakan-sebagai-negara-islam/ Jazakumullah khair bagi siapapun yang telah menanam saham turut menyebarkan buku ini dalam 

rangka dakwah at-tauhid wal jihad KARYA INI DILINDUNGI SYARIAT ISLAM 3 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Daftar Isi DEFINISI PARA ULAMA TENTANG STATUS NEGARA 7 

Al-ImamAbu Hanifah 7 

Al-ImamAbuYusufdan Muhammadbin Hasan 9 

Al-Imam'Alaudin Al-Kasani 10 

Al-ImamAs-Sarkhosi 11 

Al-Qodhi Abu Ya~laAl-Hanbali 11 

Al-ImamIbnuQudamah Al-Hambali 12 

Al-ImamAbdulQodirAl-Baghdadi 12 

SyaikhulIslam IbnuTaimiyyah 12 

Al-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hambali 13 

Al-ImamIbnuQoyyim Al-Jauziyah 14 

Al-ImamAs-SyaukaniAl-Yamani 15 

Asy-Syaikh Al-ManshurAl-Bahuti Al-Hanbali 15 

Para Ulama Dakwah Nejd 15 

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan As-Syaikh Hamd bin ~Atiq 17 

Asy-Syaikh Hamdbin'Atiq 18 

Syaikh Sulaiman bin Sahman An-Najdi 19 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh 20 

Syaikh AbdulQodirbin Abdul'Aziz 20 

Syaikh Abu MuhammadAl-Maqdisy 21 

BEDAHSYUBHAT 23 

SyubhattentangAgamayangdianutoleh mayoritasWargaNegara 23 

Syubhat Adanya Penampakan Syi'ar-Syi'ar Keagamaan 25 

Syubhat Keamanan yang dirasakan di dalam Negeri 30 

MACAM-MACAM NEGARA KAFIR 32 

Ditinjau dari SudutPandang KekafirannyaapakahTerjadi Sejak Awalataupun Belakangan 32 

Ditinjau dari Sudut Pandang Hubungannya dengan Negara Islam 32 

Ditinjau dari Sudut Pandang Aman Tidaknya Muslim yang Tinggal Di negeri Itu 33 

ISTILAH-ISTILAH KHUSUS NEGARA ISLAM DALAM FIQIH 34 

TIGAJENISNEGARAKAFIRHARIINI 37 

NegaraKafirAsli 37 

NegaraKafirJajahanatauTaklukan 38 

NegaraMurtad 39 

LEBIH DALAM LAGI TENTANG NEGARA MURTAD 41 

Kafir Murtad lebih berat Hukumnya daripada Kafir Asli 41 

Menjihadi Kafir Murtad Lebih didahulukan dari Kafir Asli 42 

IndonesiaNegaraKafirAsli, Jajahanatau Murtad? 43 

Status Penduduk di Negara Murtad 44 

4 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — 5 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Pembahasan kita sekarang ini adalah tentang ahkamu ad-diyar (hukum-hukum dar -edt). Kapan 
sebuah negara itu disebut negara Islam dan kapan sebuah negara itu disebut negara kafir. 

Dalam pandangan Islam cuma ada dua negara yaitu Islam atau kafir. Masalah ini harus dipahami 
terlebih dahulu, bahwa tidak ada negara jenis ketiga dalam Islam. Oleh karena itu, ketika Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa negara Maridin adalah bukan negara Islam dan bukan 
pula negara kafir tetapi jenis negara murokkabah (tumpang tindih) yang tidak berlaku di 
dalamnya hukum Islam, beliau rohimahulloh mengatakan bahwa Maridin adalah negara jenis 
ketiga. (lihat Majmu' Fatawa 28/240-241) 

Maka, murid beliau AI-Qodhi Ibnu Muflih menulis : 

Setiap negara yang dikuasai oleh hukum-hukum umat Islam adalah negara Islam sedangkan setiap 
negara yang dikuasai hukum orang kafir adalah negara kafir dan tidak ada jenis negara yang 
ketiga. (Al-Adab Asy-Syar'iah 212) 

Para Ulama Dakwah Nejed ikut berkomentar setelah menukil perkataan Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah dengan berkata : 

Dan yang lebih utama adalah pendapat yang disebutkan oleh AI-Qodhi dan para sahabatnya 
(dari kalangan ulama madzhab Hambali). 

Silahkan merujuk pada Ad-Durar As-Saniyyah Fil Ajwibah An-Najdiyah bab Jihad 7/353 yang 
dihimpun oleh Ibnul Qosim. 

Jadi, pembagian negara cuma ada dua yaitu negara Islam dan negara kafir. Hal ini merupakan 
ijma' ulama salaf maupun khalaf dan yang namanya ijma' itu pasti berdasarkan dalil sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa 7/39. (lihat Al-Jami' Syaikh Abdul Qodir bin 
Abul'Aziz buku ke 9 hal 89). 

Harus dipahami pula bahwa ijma' adalah dalil yang ketiga setalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini 
menepis anggapan sebagian ulama kontemporer seperti Syaikh Dr. Wahhab Az-Zuhaily bahwa 
pembagian Negara menjadi dua bagian itu tidak berlandaskan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah 
akan tetapi hanya sekedar ijtihad para ulama setelah masa Nabi dan para sahabat . Hal ini beliau 

6 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — katakan dalam kitab beliau Atsarul Harbi Fil Fiqh Al-lslami, dan anggapan beliau ini adalah salah 
wallahu a'lam-. Definisi Para Ulama tentang Status Negara 

Dalam pembahasan ini -insya Allah- akan ana sebutkan aqwal (perkataan -edt) para 
ulama salaf saat mereka berbicara tentang status sebuah negara kapan disebut sebagai negara 
Islam dan kapan disebut sebagai negara kafir sehingga ketika kita sudah memahami rumus yang 
ditentukan oleh para ulama, maka kita akan mudah pula -dengan ijin Allah- mengetahui status 
suatu negara apakah Islam ataukah kafir sekaligus mengetahui ketentuan-ketentuan syar'ie yang 
terkait dengan negera itu, misalnya status pemerintahannya, hukum mentaatinya, hukum orang 
kafir yang berada di dalamnya, baik penduduk asli ataupun pendatang yang masuk ke negara itu 
dengan jaminan keamanan dll. 

Al-Imam Abu Hanifah 

OjSj L»Jb-l -kjj-i 0*>li i—JjJ-jta (%-»jli jy^j Uj (JLhJ aUi <U*j 5i^>- j,\ J_p:<ii)l <U»j _ajj-l ^-^Sj^JI *L«V1 Jli 
<_L»b /y\ ^O _j 4jL»-i) /y>\ J—~» L4-3 iJht * &' _J^*I l jyJ_-J.I jta i_ ->j>-\ iy?j\ C&iJ ^-4-_i _r~-r JjJl /j/_)l ■W*-l_« 

L$J J-Jl r^-IrA -^ cJLiilj 

Al-lmam As-Sarkhasy Al-Hanafi rahimahullah berkata: 

Menurut Abu Hanitah rahimahullah, sebuah negara menjadi darul harbi dengan terpenuhinya 
tiga syarat. Pertama, negara tersebut berbatasan langsung dengan negara kafir yang diantara 
kedua negara itu tidak diselingi oleh negeri kaum muslimin. Kedua, tidak ada lagi di Negara itu 
seorang muslim yang hidup aman dengan keimanannya dan ahlu diimmah pun tidak hidup aman 
dengan dzimmahnya. Ketiga, penampakan hukum syirik di dalamnya (Al-Mabsuth karya As- 
Sarkhsy 10/114) 

Penjelasan 

Perhatikanlah syarat sebuah Negara disebut sebagai Negara harbi (kafir) menurut Abu Hanifah 
yaitu: 

1. Berbatasan langsung dengan negara kafir. 

2. Orang Islam tidak hidup aman dengan keislamannya dan begitu pula ahlu diimmah. 

3. Penampakan hukum syirik di dalamnya. 

Ana ambil negara Indonesia sebagai contoh untuk mempermudah penjelasan karena kita hidup di 
dalamnya. Jika kita merujuk pada syarat negara kafir menurut Abu Hanitah maka jelas Indonesia 
adalah negara kafir dan sama sekali bukan negara Islam, karena : 

1. Indonesia jelas berbatasan dengan negara-negara kafir seperti Singapura, Philipina, 
Timor Leste,dan Papua Nugini. 

2. Orang mukmin yang betul-betul mau komitmen dengan keislamannya jelas hidupnya 
tidak aman di negara ini. 7 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Contoh ; orang mukmin / muslim adalah orang yang mengucapkan <&! VI <U)V (laa ilaha 
illallah), sementara syarat «&I V) <1)V adalah cAJ^\j ^l (an-nafyu wa al-itsbat; 
peniadaan dan penetapan). An-Nafyu dan Al-ltsbat itu sendiri memiliki rukun-rukun yang 
harus dipenuhi yang apabila tidak terpenuhi syaratnya, seseorang belum menjadi seorang 
muslim atau mukmin. 

Sekiranya ada seorang muslim yang mengingkari kesyirikan di negeri ini dengan 
menghancurkan patung-patung yang disembah-sembah seperti patung yang disembah 
kaum musyrikin di Bringgondani Tawangmangu Karanganyar Jateng atau ada seorang 
muslim yang mencoba membubarkan acara larung sesajen untuk setan di laut yang 
dilakukan banyak musyrikin di negeri ini, apa kira-kira yang akan menimpa si muslim ini?. 
Padahal, pengingkaran itu merupakan salah satu konsekwensi peno//on peribadatan 
kepada selain Allah. 

Tentu si muslim ini akan diproses dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Hukum apa 
akhi? Saudaramu akan diproses dengan hukum apa akhi??. Hukum musyrik itulah yang 
akan dipakai untuk mengadili siapa saja yang mengusik kesyirikan mereka karena negara 
ini tidak mengenal hukum Islam apalagi memberlakukannya. Mereka hanya mengenal 
hukum syirik kafir Pancasila dan UUD 45 buatan 'Jengis Khan' Indonesia dari kalangan 
arbab dan ruhban mereka. Laa haula wa laa quwwata illaa billah. 

Oleh karena itu, status Indonesia adalah negara harbi (kafir) menurut syarat kedua yang 
ditentukan oleh Abu Hanitah. Apalagi jika ditinjau dari syarat ketiga yang dikatakan Abu Hanifah, 
apa yang mau kita katakan??!!. Hukum syirik tidak sekedar nampak di Indonesia akan tetapi 
memang hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum syirik hasil kreasi arbab dan 
ruhban Indonesia. Para arbab dan ruhban ini memilih, menetapkan , dan memaksa manusia yang 
tinggal di Indonesia baik mukmin maupun kafir ketika mereka dianggap bersalah untuk di adili 
dengan UU kafir itu!!. 

Jika para ulama madzhab Maliki dan yang lainnya telah menvonis kafir murtad negara yang 
dikuasai oleh Bani Ubaid Bin Qoddah yang mengaku sebagai ahlul bait, padahal 
mereka mendirikan shalat jamaah dan shalat jumat, serta mengangkat mufti dan qodhi untuk 
menghukumi perkara diantara manusia dengan syariat Islam, akan tetapi pada saat yang 
bersamaan nampak dari mereka kesyirikan, bid'ah, dan penyeisihan terhadap syariat sehingga 
mereka divonis murtad, maka apa gerangan yang akan kita katakan tentang sebuah negara yang 
memberlakukan UU kafir syirik secara total untuk menghukumi manusia?!. Tentu mereka lebih 
layak untuk divonis musyrik kafir dan murtad (bagi mereka yang mengaku beragama Islam) 
daripada kalangan Ubaidiyyin yang mengaku Fatimiyyin. Silahkan lihat cerita tentang Bani Ubaid 
Bin Qoddah ini dalam Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyyah 13/178 dan lihat pula Al-Bidayah Wa An- 
Nihayah Imam Ibnu Katsir 12/267 serta kesaksiam Syaikhul Islam Muhammad Bin Abdul 
Wahhab -bagian ke 5- Ar-Rosail Asy-Syakhsiyah hal 220 cet Jamiah Al-lman Muhammad Bin 
Su'ud. 

Ambillah pelajaran wahai ikhwan !! 

Jika Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan murid beliau Ibnu Katsir memvonis kafir dan murtad 
terhadap orang-orang Tartar yang telah memeluk Islam dan menguasai banyak wilayah Islam 
dengan tetap memberlakukan hukum Islam terhadap kaum muslimin, akan tetapi mereka sendiri 
(orang -orang Tartar) tetap memberlakukan hukum llyasik di kalangan mereka sebagai UU. Ilyasik 
ini adalah UU buatan nenek moyang mereka Jengis Khan yang isinya campur aduk antara Islam, 
Nashroni, Yahudi, dan kumpulan pemikiran Jengis Khan sendiri. Pada masa itu, praktek yang 

8 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — terjadi adalah muslim dihukumi dengan syariat Islam, Yahudi dengan syariat Yahudi, dan Nashrani 
dengan syariat Nashrani. Jika dengan kondisi demikian saja sudah cukup bagi dua imam kita 
untuk menjatuhkan vonis kafir murtad bagi orang-orang Tartar sehingga otomatis negaranya 
menjadi negara kafir, apakah gerangan dengan negara yang memberlakukan hukum syirik dan 
memaksakan hukum syirik itu kepada semua warganya tanpa memandang status agama dan 
lainnya?. Tentu negara itu lebih kafir daripada negara yang divonis kafir oleh Ibnu Katsir. 

Maka sekali lagi ambillah pelajaran wahai hamba Allah..!! 

Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang Allah gambarkan dalam firman-Nya: 

"...sesunguhnya yang buta pada diri mereka bukanlah matanya, akan tetapi hati yang ada dalam 
dada merekalah yang buta". (Al Hajj: 46) 

Jangan sampai pula seperti orang-orang yang Allah gambarkan dalam firmannya 

" penghuni neraka jahanam itu ketika di dunia mempunyai hati tetapi tidak mau memahami 

kebenaran, mempunyai mata tapi tidak mau melihat kebenaran, mempunyai telinga tapi tidak 
mau mendengar kebenaran. Mereka itu laksana hewan ternak bahkan lebih sesat. Mereka itulah 
orang-orang yang lalai mempersiapkan diri untuk kehidupan akherat". (AI-A'rof: 179) 

Mudah-mudahkan Allah menjaga kita dari api neraka 

Mari kita kembali kepada perkataan para ulama salaf tentang syarat sebuah negara. Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan 

Beliau berdua adalah dua murid Imam Abu Hanitah. Beliau berdua berkata: 

2uUJlj SjiJl jUl^b *-$Jl jt LJl i_~*UJ Ul UaJI OS/ SJjA-jjb *J»jb OjU> Jui IgJ iijJtJl (ilSU-T Ijj^Jaj bl j^Ls 

^L^^\ *>&- V j-^Lliil &\S~ *w?y \S~ j i_jjjl-l j\i c~ilxi jjS^iwJJ aJ Sjllli J^iJl *&>■ V j4^ r-^y J^ 

Jika nampak hukum syirik dalam suatu negara maka negara itu berubah menjadi negara harbi 
(kafir) karena sebuah wilayah itu dinisbatkan kepada kita kaum muslimin atau kepada mereka 
orang-orang kafir berdasarkan kekuatan dan dominasi kekuasan. Maka, setiap wilayah yang 
tampak dominan di dalamnya hukum syirik maka hakikatnya kekuasan milik orang-orang musyrik 
sehingga negaranya menjadi negara kafir sedangkan setiap tempat yang dominan di dalamnya 
hukum Islam berarti kekuasaan milik kaum muslimin. (Al-Mabsuth karya As-Sarkhasy 10 /114 
cetakan Darul Ma'rifah). 

Penjelasan 

Al-lmam AI-Qodhi Abu Yusuf Dan Muhammad Bin Hasan As-Saibani mejadikan hukum yang 
berlaku dan kekuatan yang mendominasi sebagai syarat penentuan stasus sebuah negara. Jika 
yang berlaku di negara itu adalah hukum Islam maka jadilah negara itu negara Islam. Sebaliknya 
apabila yang berlaku adalah hukum kafir maka jadilah negara itu negara kafir. 

9 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Adapun kekuatan yang mendominasi adalah muthobiq (berkesuaian) dengan syarat hukum yang 
berlaku tadi karena tidak mungkin jika kekuatan Islam yang menguasai dan mendominasi mereka 
akan memberlakukan hukum kafir, karena jika mereka melakukan hal itu niscaya mereka akan 
menjadi kafir murtad sebagaimana Bani Ubaid Bin Qoddah dan bangsa Tartar seperti yang sudah 
kami sampaikan tadi. Begitu pula jika kekuatan kafirin yang mendominasi maka tentu mereka 
akan memberlakukan UU kafir karena orang kafir tidak akan pernah ridha terhadap kita kaum 
muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Allah berfirman : 

"Wahai Muhammad, orang-orang yahudi dan orang-orang nashrani tidak akan senang 
kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka..." (AI-Baqoroh: 120) 

Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal.!! Sesungguhnya perkara ini bukan 
perkara ringan... Al-Imam 'Alaudin Al-Kasani 

cUJ= li] f%«y\ Ji jlaJl U>U; lij y£>\ Ji U] 5 ^f Ji Ul <UU^ \f 01: 3 U lxll ^Jl^ ^Vf Jli 
(3 3o»*>LJl JprjJ jljjl jb jLJj j»">LJljb 4jJrl Jjij Lo5"<ulx>-l LjJ C-iJ» 13} _yixJl (Ji ^JL^jj (•'^L-NI j»lx>-l LjJ 

U$_*lX>-l jjgk; yJiCllj j»*>L.\j_^Ji oSlj jLJI J jjJj 5Jrl 

Sesunggunya kecenderungan sebuah negara entah kepada Islam atau kepada kekafiran. Jika yang 
diberlakukan di dalamnya adalah hukum Islam maka negara itu adalah negara Islam dan 
sebaliknya jika yang diberlakukan adalah hukum kafir maka negara itu adalah negara kafir 
sebagaimana kita katakan bahwa jannah itu adalah negeri keselamatan karena adanya 
keselamatan di sana dan neraka adalah negeri kesengsaraan karena adanya kesengsaraan di sana, 
dan penampakan suatu negara Islam atau kafir adalah dengan penampakan hukum yang berlaku 
pada keduanya. (Badai' Ash-Shanai' karya Al-Kasani 9/4375 cet. Zakariya 'Ali Yusuf lihat di Al- 
Jarni" Syaikh Abdul Qodir buku ke 9 hal 92-93. 

Penjelasan 

Ikhwan fillah... Lihatlah Al-lmam 'Alaudin Al-Kasani juga mengikuti para imam pendahulunya 
dalam memberikan syarat status sebuah negara itu bisa di sebut negara Islam, yang sebagai 
bagian dari konsekwensinya adalah tinggal di dalamnya lebih baik dari pada hijrah (meski tidak 
mutlak) dan orang kafir yang masuk ke negara itu dengan jaminan dari penguasanya juga tidak 
boleh diganggu baik harta atau darahnya. Al-Kasani memberikan syarat hukum yang diberlakukan 
di negara tersebut. Jika yang berlaku adalah hukum Islam maka negara tersebut adalah negara 
Islam, sedangkan jika yang berlaku adalah hukum kafir berarti negara kafir. 

Ana ingatkan antum sekalian bahwa UU positif bukanlah UU Islam baik itu bersumber dari 
paham demokrasi, sosialisme, komunisme, kapitalisme, atau semua bentuk yang tidak ada 
kaitannya dengan Islam. Dan, yang lebih penting lagi untuk antum semua ketahui adalah bahwa 
UUD 45 dan PANCASILA bukanlah hukum Islam. Seperti halnya ILYASIK, UUD45 dan PANCASILA 
adalah UU amburadul yang bercampur-aduk isinya, sebagian warisan penjajah kafir Belanda dan 
sebagian lagi hasil pemikiran otak-otak pendahulu negara ini dari kalangan komunis yang atheis 
sosialisyang bersikap oportunis. 10 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Mereka sepakati dari generasi ke generasi dan mereka warisi secara turun temurun dari arbab 
dan ruhban mereka yang merupakan hasil pilihan dan penentuan mereka sendiri untuk mereka 
'ibadati' dalam tiap periode beberapa tahun lewat pesta syirik demokrasi (pemilu). Kemudian, 
mereka paksakan llyasik gaya baru ini kepada manusia tanpa memilah-milah agama mereka. 
Maka demi Allah yaa ikhwan... Status hukum UU ini adalah sama seperti hukum ILYASIK. Maka 
yang menerapkan hukum ini juga sama statusnya dengan yang menerapkan llyasik. Negara 
tempat berlakunya hukum ini juga statusnya sama seperti negara tempat diberlakukannya llyasik, 
bahkan status hukumnya lebih buruk dari hukum llyasiq dan begitu pula status negaranya. 

UUD45 dan PANCASILA adalah thoghut. Perancang dan pembuatnya juga thoghut. Pelaksana UU 
ini juga thoghut, sedangkan penolong dan pembela UU ini adalah anshoru at-thoghut. Alloh ta'ala 
berfirman: 

"Orang-orang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berperang 
di jalan thoghut maka perangilah wali-wali setan, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah 
lemah". (QS.An-Nisa: 76) 

Maka ketahuilah..!! Siapapun yang membela-bela mereka baik dengan tangan, lisan, ataupun 
tulisan berarti mereka adalah anshorut thoghut siapapun dia tanpa memandang agama, suku, 
bahasa, ataupun gelarnya. Manakala dia membela-bela thoghut maka jadilah dia termasuk 
anshorut thoghut. Al-Imam As-Sarkhosi 

f%^i\ f \&>-\i.\j>r b Jr^LJ.1 j\i jy^3j\jS\y. -^-jj^\ j»UNIIi 

Sebuah negara berubah menjadi negara kaum muslimin dengan di berlakukannya hukum-hukum 
Islam di dalamnya. (Assiyaru Al-Kabiru 5/2197) 

Al-Qodhi Abu Ya la Al-Hanbali 

j&>\p ^ (%S]\ j»l£>-f d 3 iy&\ ^15US/ Lfci UiJl cJl£b JS":J^A-I Jju y \ ^>UJl Jli 

Setiap negara apabila yang mendominasi di dalamnya adalah hukum kafir bukan hukum Islam 
maka negara itu adalah negara kafir. (Al-Mu'tamadu fi Ushuliddien karya Abi Ya'la,hal.l276.cet 
Daarul Masyruk Bairut 1974) 

Penjelasan 

Setelah sebelumnya kami nukilkan pendapat para ulama madzhab Hanafi termasuk pendapat 
imam Abu Hanitah sendiri tentang syarat negara Islam, maka pada bagian ini -insya Allah- akan 
kami akan menukilkan pendapat beberapa ulama madzhab Hambali. Hanya saja wahai ikhwan 

f illah Memang akan sangat menjadi lebih ideal kalau bisa kita nukilkan semua pendapat para 

ulama madzhab dalam hal ini, akan tetapi harus ana akui keterbatasan referensi yang membuat 
hal ini sulit terealisasi. Terlebih dengan aturan penjara yang ketat terhadap kami dan sulitnya 

11 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — komunikasi dengan dunia luar menjadi sebab utama sulitnya mendapat akses untuk mencari dan 
mendatangkan buku-buku rujukan. Akan tetapi, keterbatasan itu tidak menjadi alasan untuk tidak 
menjelaskan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sedikit pengetahuan 
tentangnya. 

Mari kita kembali ke pokok bahasan... 

Jadi wahai ikhwan fillah... AI-Qodhi Abu YaMa juga menjadikan syarat hukum yang berlaku untuk 
menetukan sebuah negara itu Islam atau kafir. Maka, syarat ini menjadi utama dan bahkan paling 
utama untuk menilai status sebuah negara. Adapun jika para ulama memberikan syarat lain maka 
itu hanyalah syarat pelengkap dan penguat syarat berlakunya hukum tadi. Memang terkadang 
para ulama memberikan syarat tambahan selain syarat hukum yang berlaku, tapi kebanyakan dari 
mereka tidak melewatkan syarat hukum yang berlaku karena memang inilah yang paling pokok 
dan paling utama, dan kita akan sampai -insya Allah- pada perkataan Ibnul Qoyyim bahwa syarat 
hukum yang berlaku ini adalah pendapatyumhur. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali 

jliS^jlj [£\ Uj -Jli il)! ,jl -^-r>y- jta l_jjlv ,*-g-«l£o-l aJ o^r-j -xL Lal JUjl jj^j : J-jJ-I ^>lJi ^l ?^*i\ Jli 

Manakala penduduk sebuah negeri murtad, kemudian memberlakukan hukum-hukum mereka 
(hukum kafir) maka jadilah negeri itu negeri kafir -sampai ucapan beliau- dasar pendapat kami 
adalah karena negeri itu dikuasai oleh orang kafir dan di berlakukan hukum kafir di dalamnya 
sehingga negeri itu menjadi negeri harbi. (Al-Mughni Ma'a Syarhi Al-Kabir 10/95) 

Penjelasan 

Perhatikanlah wahai ikhwan... Apa yang dikatakan Ibnu Qudamah dalam hal yang sedang kita 
perbincangkan ini. Beliau rahimahullah, sebagaimana ulama yang lain menjadikan standar utama 
berlakunya hukum sebagai acuan untuk menilai sebuah negara kafir atau Islam. Al-Imam Abdul Qodir Al-Baghdadi 

Beliau juga mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh Al-lmam Abu Ya'la Al-Hambali yaitu : 
Sebuah negara kalau hukum yang berlaku di dalamnya di dominasi oleh hukum-hukum kafir maka 
negara itu adalah negara kafir. Silahkan lihat Ushulud Dien hal 270 cet. Darul kutub Al llmiyah 
Beirut cetakan ke-2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

Beliau berkata ketika menjawab pertanyaan tentang status negeri Maridin. Apakah Maridin 
termasuk negara Islam ataukah kafir dan apakah umat Islam yang tinggal di dalamnya harus hijrah 

12 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — atau tidak. Negeri Maridin sekarang adalah sebuah wilayah di bagian tenggara Turki. Pada masa 
Khilafah Bani Abasiyyah, di negeri ini berdiri Daulah Urtuqiyah. Mereka adalah bagian besar dari 
bangsa Turki Saljuk yang mengakui kekhilafahan Abasiyyah. Pada masa serangan bangsa Mongol 
yang dipimpin Jengis Khan dan keturunannya, negeri Maridin termasuk yang jatuh ke dalam 
kekuasaan Mongol sehingga hukum kafir llyasik diterapkan oleh bangsa Mongol terhadap rakyat 
Maridin. Kala itu, pada masa kekuasaan daulah kedua Khaniyah yang berpusat di Baghdad yang 
didirikan oleh Hulagu Khan, hukum dan kekuasan sepenuhnya ada di tangan bangsa musyrik, 
sekalipun sebagian besar penduduknya adalah muslimin, sementara orang kafir hanya minoritas. 
(lihat Mizanul Muslim 2/385. penerbit Kordova Mediatama cet.l mei 2010). 

Diantara ucapan beliau: 

LaJc^- jjL>J fiL*y\ *lSo-i Lj-dp iSji (jJt jjLJljb Jjjlc cu~J j LiJ.1 l$J *Sy> .-gi JL> jl i_y>-jb UjS^UIj 

jUS^lglal ,jl i_jj-jb Aiys.^j ^y>L~j> 

Adapun statusnya apakah negara Islam atau negara kafir (harbi) maka jawabannya adalah negeri 
Maridin itu murokkabah (tumpang tindih /double) tidak berstatus negara silmi (Islam yang aman) 
yang di dalamnya berlaku hukum Islam, dikarenakan tentaranya muslimin dan tidak berstatus 
negara harbi (kafir) yang penduduknya kafir. (Majmu" Al-Fatawa 28/241) 

Penjelasan 

Ikhwan fillah... Di sini kita tidak sedang membahas ijtihad Syaikhul Islam tentang adanya jenis 
negara ketiga, akan tetapi fokus pembahasan kita disini adalah kapan sebuah negara itu disebut 
negara Islam atau kafir. Maka, coba antum perhatikan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: 
"Tidak berstatus negara Islam yang berlaku di dalamnya hukum Islam dikarenakan tentaranya 
adalah muslimin". Ini adalah bukti nyata bahwa Syaikhul Islam menjadikan hukum yang berlaku 
untuk menilai sebuah negara, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Maridin yang 
difatwakan oleh Syaikhul Islam saat itu sedang dikuasai oleh bangsa Tartar dan mereka 
memberlakukun UU llyasik buatan moyang mereka ditambah tentara yang memegang kendali 
adalah tentara Tartar yang tentu saja berhukum kepada llyasik. Maka disebabkan keadaan yang 
seperti itulah, Syaikhul Islam tidak menganggap Maridin sebagai negara Islam. Al-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hambali 

L^jjp jb M_j yi^JjlJw yiSJl j»lS_-IL$Jp t_Jp jlj j»*>L-MjIjij jvJ~J.I j> LC>-f L$Jp ^Jj> jb J5} :Jli 

Setiap negara yang dikuasai oleh hukum-hukum kaum muslimin maka statusnya adalah negara 
Islam sedangkan jika yang menguasainya adalah hukum-hukum kafir maka statusnya adalah 
negara kafir. Tidak ada jenis negara ketiga. (Al-Adab As-Syanyah 1/212/Ad-Durar As-Saniyah fil 
Ajwibah An-Najdiyah kitab jihad juz 7 hal 353 yang dihimpun oleh Ibnu Qosim). 

Penjelasan 

AI-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hambali adalah salah satu murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah akan 
tetapi dalam masalah ini tidak sepakat dengan syaikhnya ... Beliau menyepakati syaikhnya bahwa 
hukum yang berlaku adalah standar untuk menilai status sebuah negara meskipun beliau tidak 

13 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — menyepakati syaikhnya dalam hal pembagian negara dimana syaikhul Islam menganggap ada 
negara jenis ketiga yaitu negara murokkabah, sedang AI-Qodhi Ibnu Muflih 
mengatakan (^j^J^j) "Tidak ada jenis Negara lain selain keduanya". Maksudnya, tidak ada 
jenis negara lain selain negara Islam dan negara kafir. Pendapat AI-Qodhi ini adalah pendapat 
jumhur yang di sepakati oleh Aimah Dakwah Nejd, sebagaimana yang sudah kami sebutkan di 
awal tulisan ini dan akan kita ulang nanti -insyaAllah-. Al-Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah 

f%-V' c^-i <^A {■ u j r"^V r 1 ^-' W* <^/*j DjJJi la^ j}\ ^ ^^ jb -.j^ja jls \~$\ ^i jis 

Ibnul Qoyyim berkata: jumhur ulama mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang 
dikuasai kaum muslimin dan diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam. Apabila sebuah 
negara tidak berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam maka negara itu bukanlah negara Islam. 
(Ahkamu Ahli Dzimmah karya Ibnul Qoyyim 1/366. cet Darul llmi Lil Malayin, tahun 1983 M) 

Penjelasan 

Ikhwan fillah... Maklum adanya bahwa Ibnul Qoyyim adalah termasuk murid Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah seperti halnya Ibnu Muflih. Beliau mengatakan bahwa sebuah negara disebut negara 
Islam bila dikuasai oleh muslimin dan diberlakukan di dalamnya hukum Islam merupakan 
pendapat jumhur ulama. Maka jika kita merujuk pendapat jumhur dan pendapat-pendapat para 
ulama yang sudah kita sebutkan di atas, jelaslah bagi kita bahwa Indonesia ini bukanlah negara 
Islam melainkan adalah negara kafir. Mengapa??? Karena Indonesia tidak berhukum dengan 
hukum Islam, kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan pelindung UU kafir, dan Indonesia 
tidak dikuasai oleh kaum muslimin meskipun mayoritas penduduknya adalah muslimin. Point 
penting inilah yang harus kita semua pahami, bahwa tidak ada jenis negara ketiga di bumi ini. Jika 
bukan negara Islam berarti negara kafir. Dalam hal ini ana teringat ucapan Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyyah ketika beliau mengklasifikasikan manusia dalam masalah tauhid dan syirik. Beliau 
berkata: 

ji J&-jj> Ul Jj oJL? «^-Js *oT ^j (J ^j-^j LS^iv4 Oj-kJ o^iJ IJuIp jj-C Di -b*>Li «5)1 Ju*j, i sy JiT OliTlJiij" Dengan demikian, setiap yang tidak beribadah kepada Allah maka pasti akan menjadi ahli ibadah 
kepada selain Allah sehingga mereka menjadi musyrik dan tidak ada bagi Bani Adam jenis ketiga, 
akan tetapi kalau bukan muwahid (ahli tauhid) maka pastilah musyrik. (Al-Fatawa 14/282-284) 

Jadi, menurut beliau manusia itu jika bukan muwahhid maka pastilah musyrik. Begitu pula status 
negara kalau bukan negara Islam maka pastilah negara kafir dan tidak ada jenis yang ketiga. 14 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Al-Imam As-Syaukani Al-Yamani 

ja L^j j* ^M-S)! cU^ f%-V' J^J 1 ^ 1 d J*^3S^ cJlTOLs ^uKilj^Ji; jLiP^I^LS^iJl j.L.^1 JL5 
^^SUiL^Sll lilj- JU Jl Jl - f*>L^!jb slJ^i f*>L^I J>T ^y dJJUu aJ Ljo U -ujSO V] OjiS^lku JljUSCjl 

^^SCjJLjIjJU 

Yang dijadikan standar penilaian adalah supermasi hukum, apabila perintah-perintah serta 
larangan-larangan di dalam negara itu milik kaum muslimin sehingga orang-orang kafir tidak bisa 
menampakkan kekafirannya kecuali atas izin orang Islam maka negara model ini adalah negara 
Islam -sampai ucapan beliau- dan apabila kondisinya berbalikan dari kondisi pertama maka status 
negara pun menjadi kebalikannya. (As-Sailu Al-Jirar 4/575) 

Supermasi hukum di Indonesia sementara ini milik hukum kafir. Perintah dan larangan serta 
penetapan halal dan haram (baca: legal dan illegal) juga milik mereka. Orang kafir di negeri ini 
juga sangat bebas menampakkan kekafirannya karena hak menampakkan kekafiran dilindungi 
oleh UU kafir itu sendiri sehingga siapapun yang mengusik kekafiran mereka akan berhadapan 
dengan aparat-aparat pembela dan penegak UU kafir itu. Jika sudah demikian keadaannya, 
bagaimana kita ragu bahwa negara ini adalah negara kafir?? Asy-Syaikh Al-Manshur Al-Bahuti Al-Hanbali 

jiSJl j»LSv>-l L^jS t_JLij L- ^A « t_Jj>-jlJy OJ jLgJiJ -S- jJ*-*J •j* Jp ipnJ>\ t___4 j'(3_Hr' Jj" •P ■ » r^-^JI JL5 

Dan ada kewajiban hijrah bagi seorang muslim yang tidak bisa menampakkan agamanya di negeri 
harbi (kafir) yaitu negara yang supermasi hukumnya didominasi olah hukum kafir. (Kasysyaful 
Qona' 3 /43). 

Penjelasan 

Ikhwan fillah... Di sini Syaikh Manshur Al-Hanbali mengatakan bahwa yang disebut negara harbi 
(kafir) adalah negara yang supermasi hukumnya didominasi oleh hukum kafir sehingga mafhum 
mukhalafahnya (pemahaman kebalikannya) jika supermasi hukum di tangan kaum muslimin 
adalah negara Islam. 

Mudah-mudahan pada batas ini antum semakin paham di negara apa antum tinggal sehingga 
antum juga memahami sikap yang harus diambil ketika antum tinggal di negara ini. Para Ulama Dakwah Nejd 

Ketika mereka menerangkan tentang status negara, mereka menukil ucapan AI-Qodhi Ibnu 
Muflih yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dan mereka juga menukil fatwa Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyah tentang Maridin, setelah itu mereka mengatakan: 15 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — ^U^Slj ^UJl sjfs (^lily» JjSlj 

Dan yang utama adalah apa yang di sebutkan AI-Qodhi (Ibnu Muflih) dan para sahabat (madzhab 
Hambali). (Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah bab Jihad 7/353, yang dihimpun oleh 
Ibnu Qosim). 

Penjelasan 

Di sini Aimah Dakwah Najdiyah menyepakati pendapat Ibnu Muflih, sementara diatas sudah kita 
sebutkan pendapat beliau bahwa: "Setiap negara bila dikuasai oleh hukum-hukum Islam maka 
negara itu adalah negara Islam dan begitu juga sebaliknya sehingga tidak ada jenis negara 
ketiga". 

Dapat pula kita fahami bahwa berlakunya hukum di sebuah negara, baik hukum Islam atau hukum 
kafir sangatlah terkait dengan kekuatan yang mengendalikan. Jika yang memegang kekuasaan 
adalah orang-orang kafir tentu mereka akan memberlakukan hukum-hukum kafir. Begitu pula 
sebaliknya, jika yang berkuasa adalah kekuatan kaum muslimin tentu sebagai konsekwesi 
keislaman mereka untuk merealisasikan tauhid asma was shifat, rububiyah dan uluhiyah, mereka 
harus menerapkan hukum Islam. 

Maka, apabila ada sebuah negara penguasanya mengaku muslim tapi dari sisi ini mereka 
memberlakukan UU kafir maka pengakuan keislaman mereka tidak sah dari pintu ini. Kondisi 
yang berlaku seperti ini menunjukkan bahwa mereka tidak merealisasikan tauhid asma wa shifat 
dan tauhid rububiyah karena di antara hak khusus ketuhanan Allah ta'ala adalah Al-Hukmu wa 
At-TasyrP (kekuasaan membuat hukum). Ini adalah hak khusus Allah ta'ala yang tidak boleh 
diberikan kepada siapapun sebagaimana firman Allah ta'ala: 

cjl^&\ y^- j&jb %U lyJu o & vj ;{i&i 01 

Semua keputusan hukum hanya di tangan Allah, Dia-lah yang mengabarkan kebenaran. Dia 
adalah sebaik-baik pembeda antara kebenaran dan kebatilan. (QS. Al an'am 57) 

Milik Allah-lah hak membuat keputusan hukum dan kepada Dia-lah kalian akan dikembalikan (QS. 
Al-Qoshosh:70) 

y>% jlii sJ 4 

Ketahuilah bahwa semua makhluk dan semua urusan adalah milikAlla. (QS. AI-A>of: 54) 

'4\ 4\ Iji^" Vt jit : aIJ VJ i££l DJ 

Sesungguhnya semua ketetapan adalah milik Allah. Dia memerintahkan supaya kalian jangan 
beribadah kecuali kepada-Nya. ( QS Yusuf : 40 ) 

16 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Tidak ada seorang pun yang menyertai Allah dalam menetapkan hukum-Nya. (QS Al-Kahfi: 26) 

4JJI aj Oit; °i U ^jJl ^jj> j^J» IjpJ-i ilS^-i %X %\ 

Apakah orang-orang musyrik itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk 
mereka syariat yang tidak pernah diiinkan Allah?? (QS As-Syuro: 21) 

Ikhwan fillah... Perhatikanlah ayat-ayat di atas, niscaya akan antum dapatkan bahwa 
menetapkan hukum atau memberikan kewenangan kepada makhluk untuk menetapkan hukum 
adalah perbuatan syirik yang otomatis pelakunya disebut musyrik apabila dia melakukannya 
dengan sengaja dan tanpa paksaan. Inilah bentuk kesyirikan yang dilakukan Fir'aun ketika dia 
mengatakan: 

lpH\ (tioj €\ 

Akulah tuhan kalian yang paling tinggi. (QS An-Nazi~at: 24) 

Jadi ikhwan fillah... Ketika Fir'aun mengatakan demikian, dia sama sekali tidak mengklaim bahwa 
dirinya mampu menghidupkan dan mematikan, tidak pula mengaku bahwa dirinya yang 
menciptakan langit dan bumi, akan tetapi yang dia maksud dengan kalimat "Aku adalah Robb 
kalian yang paling tinggi" adalah bahwa dia mengklaim sebagai orang yang paling berhak untuk 
memerintah dan melarang... Inilah yang Fir'aun maksudkan bukan yang lain. Dialah yang berhak 
menetapkan UU dan inilah bentuk kesyirikan Fir'aun. Maka silahkan antum perhatikan keadaaan 
di negeri ini niscaya akan antum dapati betapa banyak orang yang mengklaim seperti yang 
diklaim Fir'aun. Jika hal ini sudah jelas bagi antum, maka ketahuilah hukum mereka juga sama 
seperti hukum Fir'aun. Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan As-Syaikh Hamd bin 
Atiq 

l$-i o-JpIj il^iJl L^J j^o lil jJJl jl ip ^JJalJi: j^jp jj^s^ 7<^iJl\t_jLftJl jup ^ s^A j»*>L^I f^ Jli 

_ / iS'.i*>t> JjXJ Ul ^jjjJl i U^L^i C-JJaj^j oL^I 

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdilwahhab dan Syaikh Hamd bin Atiq An-Najdi berkata: 

Telah menjadi maklum status sebuah negeri apabila nampak kesyirikan di dalamnya dan berbagai 
macam keharaman dipromosikan dalamnya berbarengan dengan diabaikannya para dai maka 
jadilah negeri itu negeri kafir. (Ad-Durar 10/257 cetakan lama) 

Perlu ana beritahukan di sini bahwa kitab Ad-Durar cetakan ini tidak sama dengan yang dinukil 
oleh Syaikh Abdul Qadir dalam Al-JamP yang ana nukil beberapa kali di atas. Kitab Ad-Durar 
cetakan ini dihimpun oleh Ibnu Qosim dan inilah yang sekarang ada di tangan ana -insya Allah- 
sedangkan sebelumnya ana menukil dari kitab Al-Jami'. 

Ikwan fillah... 17 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — (lil^wli l^aj^Ji) Kesyirikan nampak di negeri itu. 

(CjUjja^llL^ja ___lci) Berbagai macam hal-hal haram seakan dipromosikan. 

( jaiJI jJU^Ljja i 'i\Ur .) Para dai tauhid ditelantarkan 

Inilah tiga ciri yang sangat melekat pada negeri kita hari ini. Lihatlah kesyirikan-kesyirikan yang 
bisa antum jumpai di setiap daerah di negeri ini. Lihatlah sesajen yang rutin mereka berikan untuk 
jin penunggu laut. Lihatlah pepohonan, bebatuan, gua-gua, kuburan-kuburan, berbagai candi, 
bahkan sapi yang mereka keramatkan dan mereka beribadah menyekutukan Allah subhanahu wa 
ta'ala di sana. Lihatlah gedung MPR dan DPR yang dijadikan markaz untuk merampas hak Allah 
subhanahu wa ta'ala dalam masalah menetapkan hukum. Lihatlah media-media,baik cetak 
maupun elektronik yang tak henti-hentinya memuat iklan atau tayangan syirik yang tentunya 
semua itu dilegalkan bahkan dilindungi oleh UU syirik di negeri ini dengan apa yang mereka 
istilahkan sebagai "kebebasan pers". Lihatlah adat istiadat syirik yang banyak tersebar di negeri 
ini yang dilindungi oleh UU syirik. Bahkan mereka lestarikan adat istiadat syirik itu dan bangga 
dengannya. Mereka menyebutnya sebagai "Keanekaragaman budaya bangsa" yang harus dijaga. 

Akan tetapi di sisi lain mereka tidak menerima sama sekali Syariat Islam walau hanya untuk kaum 
muslimin. Maka, ditinjau dari sisi inilah llyasik masih lebih baik (meski sama-sama syirik) daripada 
UU negeri ini. Dahulu, ketika penguasa Tartar menguasai negeri Islam dan memberlakukan llyasik 
di dalamnya, kaum muslimin masih bisa berhukum kepada syariat Islam karena UU llyasik 
memperbolehkannya. Begitu pula halnya pemerintah Fatimiyiin yaitu Bani Ubaid Bin Qoddah 
yang dianggap murtad oleh para ulama kala itu dan negaranya dianggap negara harbi, mereka 
masih menunjuk qodhi dan mufti sehingga kaum muslimin masih bisa berhukum kepada Syariat 
Islam. 

Bandingkan dengan negeri ini ikhwan fillah... Yang sama sekali tidak memberi tempat bagi Syariat 
Islam, masihkah kita akan melabelinya sebagai negara Islam negara yang macam ini??? walaa 
haula walaa quwwata illa billah. Asy-Syaikh Hamd bin "Atiq 

L»l ojIap j,_»JUc- OjjiJ <ulp I^LtLs j LjLaI j*s^\ _j iili ajjj j _i)l yi- «.Lco JlL (J^-t \$\ 4iJ:ja_p jj Ju?- ;»-»_-Jl jLs 

jiTjJj LiL Lj^Lp S^-, n/ JsSj* ^jJJ _L_j"VI j*\y) ) Ju^-j_Jl 

Asy-Syaikh Hamd bin 'Atiq berkata : Sesungguhnya apabila nampak pada suatu negeri ritual doa 
kepada selain Allah (syirik) dan hal itu dijadikan tuntunan hidup. Apabila Penduduknya terus- 
menerus melakukan kesyirikan itu, berperang untuk membelanya, menyatakan permusuhan 
kepada ahli tauhid dan menolak untuk tunduk kepada Islam, bagaimana mungkin negeri 
semacam ini tidak bisa dihukumi sebagai negeri kafir?? (Ad-Durar 10/263) 

Penjelasan 

Ikhwan fillah... Mari kitaperhatikan perkataan Syaikh Hamd bin 'Atiq di atas: 18 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Nampak kesyirikan dalam bentuk berdoa kepada selain Allah SWT (^j^^^^j^). Maka 
negeri ini adalah tempatnya yang kita tidak akan kesulitan untuk membuktikannya, 
bahkan hal ini sudah menjadi hal yang maklum di negari ini. 

Syirik itu dijadikan tuntunan (^li ^jj). Hal ini sudah menjadi tradisi bahkan dianggap 
sebagai cagar budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga. 

Menjadi rutinitas (le^W^ij^ 1 ). Perhatikanlah apa yang kaum musyrikin lakukan pada 
hari-hari, bulam-bulan, dan pada kondisi-kondisi tertentu. Acara larung, moment panen 
raya, moment satu sura, dan yang paling besar adalah "hajat" perlima tahun sekali dalam 
acara pesta syirik Demokrasi (pemilu) yang bertujuan untuk mengangkat wakil-wakil 
rakyat (baca : arbab dan ruhban) untuk rmereka sembah dengan cara diikuti dan ditaati 
dalam penetapan legal dan illegal (baca :halal dan haram). 

Berperang demi membelanya (<j3&IjJj13j). Apakah fungsi tentara dan polisi mereka??? 
bukankah adalah untuk menjaga eksistensi UU syirik itu sendiri?? Inilah peperangan 
mereka di jalan thoghut. 

Pernyataan-pernyataan mereka tentang permusuhan terhadap ahli tauhid ( pA^ <->jj& 
Aja.jj]| J»1 «jhc). Hal ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat bahwa 
gembong-gembong kekafiran (aimmatul kufri) menyatakan untuk berdiri dan 
berkomitmen mendukung pelacur Amerika untuk memerangi ahli tauhid dengan 
propaganda yang mereka namakan perang melawan terorisme. Para aimmatul kufri di 
negeri ini pun menunjukkan komitmennya dengan membentuk berbagai detasement 
khusus di dalam tubuh TNI dan POLRI untuk memerangi ahli tauhid. Maka, ada Densus 
Jaka di AL, Densus Bravo di AU, Densus Jaka Lelana di AD, dan ada Densus 88 di POLRI 
yang mereka semua tergabung di bawah koordinasi BNPT dalam rangka berperang di 
jalan thoghut. 

Mereka enggan untuk tunduk kepada Islam ( oi-^ ^Vl ^jc lj/l). Mereka bukan hanya 
enggan, akan tetapi bahkan memusuhi dan memerangi syariat Islam beserta para dainya. 
Lihatlah penjra-penjara mereka yang tersebar di Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. 
Terhitung sejak tahun 2000-2011 sudah sekitar seribu orang umat Islam yang mereka 
tangkap atas tuduhan terkait dengan terorisme dan dalm kurun waktu yang sama sudah 
ada sekitar lima puluhan mujahid yang mereka bunuh dalam berbagai serangan dan 
penggrebekan sporadis di bawah jargon penggrebekan teroris. Semoga Allah menerima 
kesyahidan mereka yang telah berperang di jalan Allah dan menghinakan mereka yang 
berperang di jalan thoghut. Syaikh Sulaiman bin Sahman An-Najdi 

Dalam sebuah syair disebutkan J*.jJl U 'y i r *M > J*. . . . ^ooj^ >IT jy ISj 

"U* *>\j \j\4pr La^Jalj. . . .LJ^UyiSol j»lxs-l I4 lS/*Ij 

J^^jj L4J ^Lm^j^oj i j. . . . x^A 9jZ> j»LS>o-l I4 ^yjlj 

J^JlL 3jI;JlJI JaI aJLs lS jiA JS^-Up ji^ j\i lS^ 19 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — J^jJl J- U> ^Js- ^J l£y\ ^J> sy5x; jLi L$J ^y JS^Uj 7//ro oro/ig /ro//r fe/or/ menguasai negara Islam... 

Sementara ketakutan telah meliputi negara Islam... 

la memberlakukan hukum kafirsecara terang-terangan... 

la menampakkannya tanpa menunnda-nunda... 

la mencampakkan Hukum Syareat Muhammad... 

Islam tidak mendominasi bahkan terpinggirkan... 

Maka itulah Negara Kafir menurut para ulama peneliti... 

Sebagaimana pendapat para pakar Agidah... 

Namun tidak semua penduduknya lantas disebut kafir... 

Bolehjadi diantara penduduknya ada yang beramal sholeh... 

(dinukil dari Al Jami' Syaikh Abdul Qodir bin Abdul Aziz buku ke 9 hal 103 ) 

Perlu Ana beritahukan juga bahwa pembahasan ini sebagian besarnya diambil dari buku beliau ini 
yaitu buku ke 9 hal 1-116. 

Mari kita kembali ke pembahasan, ternyata kita dapati Indonesia sangat cocok dengan apa yang 
beliau gambarkan dalam syairnya. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh 

Ketika beliau ditanya tentang kewajiban hijrah dari negeri yang diberlakukan di dalamnya UU 
positif, beliau menjawab 

OjjP Nj ji>j yS- £J* Su^jJl CJj^o \i\ liJJiS' j l L$Jl* ijPtJi\ t_^4 f*>^— 'i -jJ-j C— J OjjLaJb L$J *x4 JjJl ■aJLJI 

jiS jli IJLa j ojj) g b j yiSJl J-i-ij yiSoli sjs>til t_j>xlj 

Negara yang diberlakukan di dalamnya UU positif bukanlah negara Islam sehingga wajib hijrah 
darinya. Demikian pula apabila nampak paganisme tanpa ada pengingkaran dan usaha untuk 
merubahnya maka juga wajib hijrah. Suatu Negara dikatakan negara Kafir apabila kekufuran 
mendominasi dan merajalela. (Fatawa dan Rosail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu 
Syaikh 6/188 ) dihimpun oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Qosim cet 1399 H Makkah Al- 
Mukarromah 

Perhatikanlah wahai ikhwan... Fatwa syaikh yang begitu gamblang dan jelas sehingga tidak lagi 
membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. 

Syaikh Abdul Qodir bin Abdul 'Aziz 

Sebagaimana yang sudah ana singgung bahwa pembahasan kita ini banyak merujuk pada buku 
beliau yaitu Al-Jami' Fii Tholabi Al-'llmi Asy-Syarif, tepatnya pada buku yang kesembilan. Beliau, 
dalam buku itu, menampilkan perkataan para ulama salaf maupun khalaf yang sebagian 
besarnya sudah kita bahas sebelumnya sehingga menjadikan hukum yang berlaku pada suatu 
negara menjadi patokan untuk menentukan status keislaman dan kekufuran suatu negara juga 
menjadi pendapat beliau. 

20 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Maka diantara ucapan beliau adalah 

ylSCJl JLkLJ si»w»LsJ-l J*>Ul j-* yiSJl jb jl j ,v4~SJ»- j o>J~Jj jlkLJ 1aJ>\£~\ j*>UI ^ (•jL.^I j' J ^i 

Negara Islam adalah negara yang tunduk pada seorang pemimpin muslim dan hukumnya (hukum 
Islam), sedangkan negara kafir adalah negara yang tunduk pada seorang pemimpin kafir dan 
hukumnya (hukum Kafir). (Al jami' 9/97) 

Ini adalah salah satu ucapan beliau. Beliau, dalam bukunya, berbicara tentang kafirnya negara 
yang dibelakukan di dalamnya UU positif sebagaimana fatwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu 
Syaikh. Beliau juga berbicara tentang konsekwensi-konsekwensi syar'ie yang terkait dengan 
negeri kafir. Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisy 

ijLs . jLs 01 jl ,jiS~ j\i Ul t n~piS\j^j jUSUJ I4J 4jjjl CoLS^j yiSJl j»Lx>-l L$Up liljljJl j£- s.L$JLiJl JjJL (jyu j 

f">L\l jb ~Jk^> jJdaj LS . jy>L~> L$l»l jg\ jLS" Djj iji^Jl j»l5v>-t L^dp lil jljJl ^lp jlk ^dkk-l IJL» 

juri^ui jg\ DLrtji j r^' r 1 ^' ^ i£ il j |a! ' ^ 

Kami sepakat dengan para fuqaha tentang status suatu negeri apabila yang memayunginya 
adalah hukum-hukum kafir dan orang-orang kafir beserta aturan-aturan mereka dominan di 
dalamnya maka negeri itu adalah negeri Kafir -sampai perkataan beliau- sesungguhnya istilah ini 
diterapkan secara mutlak bagi suatu negeri yang dipayungi oleh hukum kafir meskipun mayoritas 
penduduknya adalah kaum muslimin. Sebagaimana istilah negara Islam juga disematkan secara 
mutlak kepada negara yang dipayungi oleh hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya 
adalah orang-orang kafir. (Kitab Hadzihi 'Aqidatuna oleh Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al- 
Maqdisy hal 39) Ikhwan fillah... Alhamdulillah telah selesai penukilan sembilan belas perkataan para ulama 
tentang lllat (alasan hukum) sebuah negara statusnya menjadi Kafir atau Islam, dimana 
telah nampak bagi kita kesepakatan para ulama bahwa lllat untuk menvonis status sebuah 
negara adalah hukum yang berlaku di dalamnya meskipun mereka terkadang sedikit berbeda 
dalam menggunakan istilahnya. 

Terkadang para ulama juga mengikut sertakan kekuatan yang mendominasi atau keislaman 
penguasanya yang mana semua itu terikat dengan hukum yang berlaku tadi. Jika yang berkuasa 
adalah pemimpin Islam dan kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan Islam maka konsewensi 
pengakuan keislaman mereka menuntut mereka harus menerapkan syariat Islam sebagai UU 
negara. Jika mereka mengaku Islam tapi tidak menerapkan UU Islam justru menerapkan UU 
positif tentu keislaman mereka jadi batal karena berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya adalah 
termasuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah SWT saja. Hal ini juga merupakan hak 
khusus Allah SWT dalam tauhid uluhiyah, sehingga memalingkan hal ini kepada selain Allah SWT 
atau menyekutukannya bersama Allah SWT adalah syirik dalam uluhiyah. 

21 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Adapun memberikan kewenangan untuk merancang, membuat, dan menetapkan UU kepada 
selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti misalnya memberikan kewenangan kepada DPR, MPR, 
presiden ataupun selain mereka untuk hal-hal di atas termasuk syirik dalam rububiyah. Hak 
merancang, membuat, dan menetapkan hukum hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala secara 
mutlak sehingga hak khusus ini tidak boleh disandarkan kepada seorangpun dari makhluk-Nya, 
dipalingkan kepada selain-Nya, ataupun dipersekutukan di dalamnya makhluk apapun bersama 
Allah SWT. 

Begitu juga sebaliknya, Jika hukum yang berlaku pada sebuah negara adalah hukum Islam ini 
menunjukkan bahwa pemimpin dan kekuatan yang mendominasi adalah Islam. Maka, dari sisi ini 
negara itu adalah negara Islam, meskipun kekafiran bisa muncul dari sisi lain karena tidak 
mungkin jika penguasanya kafir dan kekuatan kafir mendominasi mereka akan menjadikan 
hukum Islam untuk mengatur negaranya. Maka, sudah sangat tepat "illat yang disebutkan para 
ulama yaitu hukum yang berlaku. 22 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Bedah Syubhat 

Ikhwan fillah.. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan dari kaum 
muslimin baikdari kalangan kalangan awam ataupun kalangan cendekiawan semisal para ustadz, 
kiyai atau bahkan ulama yang mereka tidak menjadikan hukum yang berlaku untuk menilai status 
sebuah negara apakah kafir atau Islam. Akan tetapi, sudut pandang penilaian mereka antara lain; Syubhat tentang Agama yang dianut oleh mayoritas Warga Negara 

Terkadang ada yang menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menghukumi status sebuah negara. 
Mereka mengatakan: "Bagaimana mungkin kalian menganggap negara si fulan negara kafir 
padahal mayoritas penduduknya adalah muslim?? Atau mereka mengatakan: "Bagaimana 
mungkin kalian menganggap negara si fulan negara Islam padahal mayoritas penduduknya adalah 
kafir??" Dan ucapan-ucapan semisal yang menunjukkan bahwa menurut mereka yang menjadi 
lllat sebuah negara kafir/lslam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduknya. Maka, 
untuk menjawab syubhat semisal ini kami katakan: 

Ketahuilah bahwa menjadikan agama mayoritas yang di anut oleh penduduk sebagai 
standar dalam menentukan status sebuah negara adalah sebuah kesalahan, minimal karena dua 
alasan yaitu; 

• Pertama, pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang 
disebutkan oleh Ibnul Qoyyim dan juga para aimmah (ulama) lain setelah beliau bahwa 
syarat penentuan status sebuah negara adalah hukum yang berlaku di negara itu. 
Terkadang para ulama mengikutsertakan syarat kekuatan yang mendominasi dan 
keislaman penguasa, bukan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. 

• Kedua, dalil yang sangat pas untuk membantah klaim diatas adalah wilayah Khaibar yang 
mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Khaibar ditaklukkan oleh Rasulullah shallahu 
alaihi wassalam bersama para sahabat pada tahun 7 H dan setelah ditaklukkan 
penduduknya tetap diizinkan untuk tinggal di sana oleh Rasululloh shallahu alaihi 
wassalam untuk menggarap lahan pertanian yang sudah menjadi hak kaum muslimin 
(khoroj) sebagaimana diceritakan dalam HR.Bukhori no 4248. Setelah itu, Rasulullah 
shallahu alaihi wassalam mengutus seorang shahabat anshor untuk menjadi gubernur di 
Khaibar. (HR.Bukhori no 4246-4247) 

Maka, dengan kondisi seperti yang dipaparkan di atas, sudah barang tentu Khaibar termasuk 
wilayah negara Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah Yahudi sebagaimana wilayah 
Taima' dan Fada\ Kedua wilayah ini juga termasuk wilayah negara Islam meskipun penduduknya 
mayoritas adalah Yahudi karena daerah-daerah itu dikuasai oleh penguasa muslim dan kekuatan 
yang mendominasi adalah kekuatan Islam sehingga hukum yang berlaku di daerah itu sudah 
barang tentu adalah hukum Islam. Mungkinkah shahabat anshor yang diutus oleh Rasulullah 
shallahu alaihi wassalam untuk menjadi gubernur Khaibar tidak menerapkan hukum Islam di 
sana?? 23 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Orang Yahudi tetap tinggal di Khaibar sampai suatu masa ketika Al-Faruq Umar Ibnul Khotob 
mengusir mereka dari sana pada masa kekhilafahan beliau. Willayah yang ditinggali Bani 
Tsaghlab yang beragama Nashrani dan mereka membayar Jizyah pada masa Khalifah Al-Faruq 
juga termasuk wilayah negara Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah Nashrani. 

Al-lmam Ibnu Hazm ketika mengomentari hadits Rasulullah shallahu alaihi wassalam berkata ; 

Upj^-^j^ UH fih *X-*> Jj (/ tSji \j\ 

Beliau berkata: "Maksud Rasulullah dari hadits ini adalah darul harbi karena sungguh beliau telah 
mengangkat wakil-wakil beliau di Khaibar padahal seluruh penduduknya adalah Yahudi. Maka, 
jika sebuah negara ditempati oleh ahlu dzimmah semata dimana tidak ada kaum muslimin yang 
hidup bersama mereka. Kemudian, apabila ada orang Islam yang tinggal di tempat itu dalam 
rangka menjalankan pemerintahan atau untuk berniaga, maka dia tidak serta merta disebut 
sebagai orang kafir atau orang yang berbuat kesalahan, melainkan dia adalah muslim yang 
berbuat baik dan negara mereka adalah negara Islam bukan negara syirik karena sebuah negara 
dinisbatkan terhadap pihak yang berkuasa dan memerintah. (Al-Muhalla 11/200). 

Khaibar,Taima\ Fada'dan Tsaghlab adalah contoh daerah yang mayoritas penduduknya 
beragama Yahudi dan Nashrani tetapi tetap disebut sebagai bagian dari negara Islam karena 
berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan diberlakukan hukum Islam di sana. Adapun 
contoh negara yang mayoritas penduduknya muslim tapi negaranya disebut dan dihukumi 
sebagai negara harbi (kaf ir) adalah Mesir saat dikuasai oleh Daulah Bani Ubaid Ibnu Qoddah yang 
menamakan dirinya Fatimiyyah. 

Syaikhanil Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Abdil Wahhab menyebut ijma' bahwa negara mereka 
saat itu adalah negara kafir murtad dikarenakan penguasanya adalah orang-orang zindiq dan 
murtad yang menampakkan kesyirikan serta nampak pula pada negara itu hukum-hukum yang 
menyelisihi syariat. 

Bani Ubaid Bin Qoddah ini menguasai Mesir selama 280 tahun. Meskipun penduduk Mesir pada 
rentang periode itu mayoritasnya adalah umat Islam ahlus sunnah, Bani Ubaid juga masih 
menerapkan sebagian hukum-hukum Islam, mereka juga mendirikan shalat jurn" at dan jama'ah 
serta mengangkat mufti dan qodhi, para ulama Islam tetap sepakat Mesir saat itu adalah darul 
murtad. Kesepakatan itu telah di tandatangani pada tahun 402 H oleh para ulama Ahlus Sunnah 
dan ulama SyPah Ismailiyyah sendiri serta telah dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab 
masyhur seperti: 

• Al-lmam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah 2/370-371. 

• Al-lmam Syamsuddin Adz-Dzahabi dalam Siyar Alam An-Nubala 15/154-156. 

• Ar- Ruaini dan AI-Qodhi lyadh dalam Tartibul Madarik 2/229-230. 

• Al-lmam Abu Syamah dalam Ar-Raudhatain Fi Akhbar Ad-Daulatain 2/222. 

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: 

cJli Jj?- OU^Ij ?jL*^\jy Likjl Ju> &«* (JjU C~^ » $~\ji oJU hj^A\ C~JL) 4PJuJl_j 4<SJujJl /y «uU-ljjlS' U J^-N) 

i_jlJij>Jl 4^jL_~» jIjuTiJUJj iij jb cJljTUhs.LJjJl l$J 24 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Oleh karena kezindiqan dan kebid"ahan mereka ketika Mesir berada dibawah kekuasaan mereka 
selama lebih 200 tahun, padamlah cahaya Islam dan iman di Mesir kala itu sehingga berkatalah 
para ulama: Sesungguhnya Mesir telah menjadi darul riddah dan nifak seperti negara 
Musailamah Al-Kadzdzab. (Al-Fatawa 35/139) 

Jadi ikhwan fillah... Mesir saat dikuasai Bani Ubaid Ibnu Qoddah adalah contoh nyata bahwa 
agama yang dianut oleh mayoritas penduduk bukanlah standar untuk menilai status sebuah 
negara akan tetapi standar penilaian sebuah negara apakah Islam atau kafir adalah hukum yang 
berlaku yang sangat identik dengan kekuatan yang mendominasi dan keislaman sang penguasa. 
Oleh karena itu, Al-lmam Abu Qosim Ar-RafH As-Syafn berkata: 

^J^-i Jj 0_J^-L~» l$J 0_J>J 01 j»*>L^[jb Js^i yt yjj (L 4-\o ^i\J3j*ir\ 5-^ijjJjJl rtOS) <U*>L»lj j»L»^IJu (jLijS' 

Bukanlah merupakan syarat sebuah negara Islam itu bahwa yang tinggal didalamnya adalah 
kaum muslimin akan tetapi cukup dengan statusnya yang berada dibawah kekuasaan imam dan 
keislamannya (dibawah pemerintahan muslim). (Fathul ~Aziz Syarhu Al-Wajiz 8/14) 

Maka batalah anggapan yang menjadikan agama mayoritas yang dianut masyarakat di dalam 
sebuah negara untuk menghukumi status negara tersebut. Akan tetapi, yang menjadi standar 
penentuan hukum sebuah negara adalah hukum yang berlaku yang terkait erat dengan penguasa 
dan kekuatan Islam yang memerintah -wallhu alam bisshowab-. Syubhat Adanya Penampakan Syi'ar-Syi'ar Keagamaan 

Hal ini juga bukan alasan syar'ie untuk menentukan status sebuah negara akan tetapi sangat 
disayangkan hal ini sering dijadikan alasan oleh sebagian kalangan dari kaum muslimin. Maka, 
terkadang kita mendengar atau membaca ungkapan-ungkapan mereka : "Bagaimana mungkin 
kalian mengkafirkan negara si fulan padahal di sana banyak berdiri masjid-masjid yang di 
dalamnya disebut asma Allah Ta'ala pagi dan sore, siang dan malam. Kumandang adzan juga 
terdengar di berbagai pelosok negeri, sholat jama'ah dan sholat jurrTat serta sholat dua hari raya 
juga menjadi kebiasaan yang selalu diselenggarakan. Kajian-kajian keislaman juga marak di negeri 
itu baik di masjid-masjid, kampus-kampus bahkan di media-media pun kita bisa dengan mudah 
mendapati acara-acara keislaman. Maka, bagaimana mungkin kalian kafirkan negara yang seperti 
ini??!!". 

Begitulah kurang lebih ucapan-ucapan sebagian dari mereka yang sampai kepada kita dimana 
intinya mereka menolak untuk megkafirkan sebuah negara yang syPar-syPar Islam nampak dan 
nyata di negara itu. 

Ikhwan fillah... Kita tidak perlu silau dan ragu ketika mendengar ucapan-ucapan di atas yang 
seolah-olah indah dan sesuai dengan perasaan karena dien ini tidak dibangun di atas perasaan 
akan tetapi ketahuilah bahwa dien ini dibangun di atas hujjah syarlyah yang dibawa oleh 
Rasulullah shallahu alaihi wassalam. Maka, untuk menjawab syubhat di atas kami katakan ; 

Rasululloh shallahu alaihi wassalam dan para sahabat yang bersama beliau shallahu alaihi 
wassalam di masa-masa awal dakwah Islam di Makkah sebelum hijrah ke Madinah, yang 
kemudian juga dilanjutkan oleh para sahabat dan shahabiyah yang belum menyusul hijrah ke 
Madinah karena alasan tertentu, mereka melaksanakan syPar-syPar Islam yang sudah turun 

25 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — selama fase Makkah seperti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah shallahu alaihi wassalam dan 
para sahabat baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka juga membaca 
Al-Qur"an yang sudah turun pada fase itu dan mereka juga mendirikan shalat serta seluruh syariat 
yang sudah turun. 

Apakah adanya penampakan syPar-syPar Islam di Makkah kala itu, padahal yang melakukan 
syi~ar-syiar Islam itu adalah Rasulullah shallahu alaihi wassalam dan para sahabat utama di 
periode awal Islam, menjadikan Makkah berstatus negara Islam?!... Jika Antum sudah bisa 
memahami persoalan pada batas ini maka alhamdulillah. Makkah saat itu tidak disebut negara 
Islam, oleh karena itu Rasulullah shallahu alaihi wassalam memerintahkan para sahabat untuk 
meninggalkan Makkah untuk mencari suaka dari intimidasi kafir Quraisy sekaligus untuk 
mengembangkan dakwah Islamiyah. Beliau shallahu alaihi wassalam sendiri juga berhijrah 
meninggalkan Makkah menuju ke Madinah yang diantara tujuannya adalah dalam rangka 
menghindari intimidasi di negara kafir Makkah saat itu dikuasai oleh kekuatan kafir musyrik dan 
dikendalikan oleh salah satu thoghut mereka yaitu Abu Hakam alias Abu Jahal yang berperan 
sebagai ahli hukum kafir saat itu. 

Antum perhatikan pula sahabat Ja'far Bin Abi Thalib beserta sejumlah sahabat dan sahabiyah 
ketika mereka hijrah ke Habasyah. Mereka tinggal di sana selama kurang lebih enam tahun 
dengan tentunya melaksanakan syariat yang sudah sampaikepada mereka selama di Makkah 
bersama Rasulullah shallahu alaihi wassalam, mendakwahkan dan menampakkan agama mereka 
(idiharu dien). Dialog antara mereka, Raja Habasyah dan Amru Bin Ash (saat itu masih kafir) 
sangatlah terkenal. Apakah penampakkan syPar-syPar Islam oleh para sahabat lantas merubah 
Habasyah menjadi negara Islam ??! . 

Ingatlah juga keadaan Mesir saat dikuasai oleh Bani Ubaid Bin Qoddah (kisah ini sudah kita 
sebut diatas) yang penduduk Mesir pada saat itu mayoritas adalah Islam Sunni yang tetap 
melaksanakan syPar-syPar Islam yang mampu mereka laksanakan selama masa kekuasaan Bani 
Ubaid ini. Padahal, Bani Ubaid menguasai Mesir selama kurang lebih 280 tahun dan 
meskipun demikian para ulama telah ijma* bahwa Mesir saat itu adalah Negara Riddah dan Nifak. 
SyPar-syPar Islam yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Mesir yang muslim sunni saat itu tidak 
serta merta merubah status Mesir kala itu menjadi Negara Islam. 

Ingatlah pula fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang negeri Maridin saat dikuasai oleh 
bangsa Tartar. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa Maridin bukan negara Islam meskipun 
mayoritas penduduknya muslim serta tetap melaksanakan syi~ar-syi~ar Islam. Maka, salah satu 
konsekwensi bagi penganut pendapat ini yang menetapkan keberadaan syPar-syPar Islam adalah 
standar untuk menilai status keislaman sebuah negara mereka harus 'mengatakan semua negara 
di dunia atau paling tidak mayoritasnya sebagai negara Islam. Amerika, Prancis, Jerman, Spanyol, 
Italia, Singapura, Cina, Belanda, dan bahkan Israel pun adalah negara Islam jika kita menerima 
pendapat di atas. Kenapa?! Karena kaum muslimin yang tinggal di negara-negara itu juga 
melaksanakan syPar-syPar Islam yang tidak dilarang oleh pemerintah negara-negara tersebut. 

Inggris misalnya, di sana Antum akan kesulitan menghitung banyaknya jumlah masjid dan 
banyaknya bekas bangunan gereja dan yang lain yang kemudian diubah menjadi masjid. Jumlah 
kaum muslimin juga cukup banyak dan terus bertambah begitu pula di negara-negara lain. SyPar- 
syi'ar Islam seperti shalat jamaah dan jurrTat, dakwah dan kajian-kajian Islam nampak dan 
dikerjakan terbuka selama tidak dilarang oleh UU setempat. Inggris, konon termasuk negara yang 
paling longgar terhadap masyarakatnya yang muslim akan tetapi apakah dengan demikian kita 
akan mengatakan bahwa Inggris, Amerika dan Israel adalah negara Islam?! 26 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Jangankan orang yang sehat akalnya, orang yang kurang sehat akalnya pun barangkali akan cepat- 
cepat bilang tidak setuju kalau Amerika, Inggris dan Israel dikatakan sebagai negara Islam... 
Bahkan contoh yang paling dekat adalah negara kita tercinta ini, bumi nusantara yang di 
dalamnya terkubur ribuan bahkan mungkin jutaan syuhada (^^ ^j <^£ pgj"'*>'' ) 

selama rentang waktu tidak kurang dari 350 tahun, dalam upaya mempertahankan setiap jengkal 
tanah nusantara tercinta dari penjajahan bangsa-bangsa musyrik dan kafir. Selama rentang waktu 
di atas jihad daful shail (mempertahankan diri dan ini adalah fardu 'ain) di bumi nusantara ini 
terus dikobarkan oleh putra-putra Islam mujahidin nusantara sampai Allah subhanahu wa ta'ala 
berkehendak dengan berdirinya Negara Rl pada 17-8-45 di bumi nusantara tercinta. 

Negara ini menggunakan Pancasila dan UUD 45 sebagai acuan dasar dalam hukum negara dan 
menggunakan ideologi nasionalis demokrasi yang jelas-jelas tidak ada hubungannya sama sekali 
dengan Islam. Meskipun demikian, penduduk negeri ini mayoritas adalah muslim dan syi~ar-syi~ar 
Islam nampak di negeri ini. Bahkan, ada daerah-daerah tertentu yang mendapat julukan islami 
seperti Serambi Makkah, daerah seribu masjid, kota santri, ataupun kota para wali. Akan tetapi, 
apakah sebab-sebab di atas cukup untuk mengatakan negara ini adalah negara Islam??!. Padahal 
hukum yang berlaku dan kekuatan yang mendominasi bukanlah hukum dan kekuatan Islam!!!. 
Lebih-lebih penyelenggara negeri ini saja sudah sering memberikan statement bahwa Rl ini bukan 
negara Islam!!! 

Tapi anehnya, ada pihak-pihak dari kaum muslimin yang tetap ngotot mengatakan bahwa Rl 
adalah negara Islam yang kita harus sam'u wa tho'ah kepada amirnya, haram bagi kita 
memberontak, bahkan tidak boleh membicarakan kejelekannya. Mereka mengatakan bagi siapa 
saja yang memberontak, tidak mentaati atau membicarakan aib-aibnya adalah Khawarij, anjing- 
anjing neraka yang justru merekalah yang harus diperangi karena status mereka adalah bughot. 
Sebagian kaum muslimin itupun menghasut "Waliyatul Amri" mereka untuk membasmi kaum 
muslimin yang mereka anggap khawarij dan bughot. 

Yaa Ikhwan fillah... Bukankah demikian yang terjadi???. 

Bukankah mereka ada disekitar antum??? Bukankah mereka memiliki berbagai pesantren, 
majalah, radio dan buletin-buletin??. Terkadang mereka mengaku paling Ahlus Sunnah dan 
paling salafi serta tak jarang mereka mengembel-embeli nama-nama mereka sendiri dengan 
gelar-gelar bid~ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga para sahabat 
dan tabHn serta tabPut tabHn, bahkan tidak juga oleh para ulama muktabar yang tsiqoh dari 
setiap masa. 

Mereka mengaku mencintai Laila... Tapi Laila tak pernah mencintai mereka... 

Yang mencintai mereka adalah para thoghut durjana... 

Karena kerelaan dan kesetiaan mereka untuk menjadi anshornya... 

Dan mereka ridha thoghut sebagai "waliyatul amrinya"... 

Ana punya pengalaman "berkesan" dengan kelompok Islam yang ana sebut di atas, sekitar bulan- 
bulan terakhir dari tahun 2003 di sebuah kapal dalam satu perjalanan menuju salah satu daerah 
di Indonesia tengah. Dengan takdir Allah ta'ala, ana berjumpa dengan sekelompok dari mereka 
yang juga dalam perjalanan menuju daerah Indonesia tengah. Mereka berkumpul di sekitar 
mushala kapal yang berada di dek atas. Ana perhatikan di tengah mereka ada kitab yang sedang 
mereka baca atau mungkin sedang mereka hafalkan dengan penuh semangat. Ana sempat 
melihat salah satu dari mereka memegang kitab "Musthalahatu Al-Hadits" maka ana pun 27 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — mendekati mereka untuk kemudian mengucapakan salam dan mereka pun menjawab 
salam dengan baikdan ramah. 

Sejurus kemudian, kamipun duduk bersama dan berbincang-bincang, dari perbincangan itu ana 
tahu bahwa mereka adalah lulusan baru dari sebuah pesantren di Solo yang akan mengadakan 
wiyata bakti sebagai ustadz-ustadz pembimbing atau semisalnya. Salah satu topik obrolan itu 
sampai pada masalah jihad, dimana salah seorang diantara mereka yang menurut pengamatan 
ana -wallahu alam- adalah yang paling dianggap senior, menjelaskan kepada ana syarat-syarat 
jihad yang salah satunya harus izin kepada waliyatul amri (perlu diketahui saat itu presiden Rl 
adalah Megawati) dan merupakan kesalahan apabila Jihad yang dilakukan tanpa seizin 
pemimpin. 

Kemudian, dia memberi contoh dengan mengatakan sesuatu yang kurang lebih seingat ana 
adalah : "Seperti di Indonesia ini kalau ada diantara kita yang mau berjihad ya harus izin dulu 
sama presiden sebagai pemimpi". 

Maka, ana katakana: "Ooc.gitu ya ustad". 

Dia menjawab: "lya, itu harus!! 

"Sekarang presiden kita siapa??" (setelah mengatakan haal ini dia diam agak lama) ana katakan: 
"Megawati ustadz". 

Dia melanjutkan :"Haa... Itu intinya harus izin dulu sama pemimpin". 

Maka ana kejar dengan pertanyaan : "Biarpun pemimpinnya wanita ustadz??" 

Dia katakan : "kaidahnya harus izin pemimpin". 

Maka saat itu ana lihat mereka saling berpandangan satu sama lain kemudian diantara mereka 
ada yang berdiri, dan orang yang ana panggil ustadz juga berdiri dan mengatakan kepada yang 
berdiri tadi (c^j^ <$& J».j1IIj*j j '**■)) "Waspadalah dengan laki-laki ini (maksudnya ana) sepertinya 
dia dari kalangan Khawarij", lalu dia pergi. 

Begitulah kurang lebih pengalaman ana dengan mereka. Ana benar-benar tidak habis pikir apa 
sebab mereka sampai kehilangan akal sehat sehingga mengakui kepemimpinan wanita sebagai 
kepala negara dan mengharuskan izin untuk pergi berjihad kepada wanita!! Jika dalam lingkup 
yang paling kecil semisal rumah tangga saja kepala rumah tangga adalah suami bukan istri, apa 
gerangan bagi negara?? Apakah mereka tidak membaca hadits-hadits tentang larangan 
menjadikan wanita sebagai pemimpin??. Mana klaim mereka yang terkadang mengaku paling 
ahlul hadits?? Ataukah mereka membaca tapi bacaan mereka tidak sampai melewati 
kerongkongannya?? Wallahu alam bis shawab. Yang jelas, sampai saat ini ana teringat kitab 
Musthalahatu Al-Hadits yang saat itu mungkin sedang dihafal oleh salah satu dari mereka. 

Ikhwan fillah... Kita tinggalkan mereka dan mari kita kembali pada pembahasan. Jadi, 
penampakan syPar-syPar keagamaan pada suatu negara bukanlah standar patokan bahwa 
negara tersebut disebut Islam atau kafir. Oleh karena itu, ketika Al-lmam Al-Mawardi 
mengatakan: 28 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — ,j>rfi Ll l$J> SJb-jJl SjA jUail L$J ^uU^L» (• *>L^jl.i 4j J-Ul OjL/s JJi» yiSJb^ ^y Jjj j jjjJljLgJil ^-Lp, Jilil 

(•%-)/ 1 J OjjP Jj^Ji j» 

Jika Dinul Islam mampu ditampakkan secara terang-terangan di salah satu negara kafir, 
berubahlah negara kafir itu menjadi negara Islam, sehingga tinggal di dalamnya adalah lebih baik 
daripada hijrah darinya karena diharapkan penduduk yang lainnya akan masuk Islam. 

Setelah mengutip ucapan Al-Mawardi tadi, Al-lmam Syaukani Al-Yamani mengkritiknya dengan 
mengucapkan: 

jj£}\j\2 J iUli^l A/*>a, a^LSJI t_jLJl oj.sL^S| ajsLail ja ^JWl* JL ^J&^j- 

Jelas bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits-hadits yang berbicara tentang haramnya 
tinggal di negara kafir. (Nailu AI-AuthAr 8/178) 

Jadi, penampakan syPar-syPar Islam yang dijalankan oleh kaum muslimin di negara kafir tidak 
lantas merubah status negara kafir itu menjadi negara Islam. Begitu pula sebaliknya, 
penampakan syPar-syPar kafir di negara Islam tidak lantas merubah status negara Islam itu 
menjadi negara kafir. 

Khaibar,Taima \ dan Fada' merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Yahudi yang 
tentu mereka masih melakukan syi'ar-syi'ar agamanya, meskipun barangkali tidak secara 
sempurna, akan tetapi daerah-daerah itu tetap menjadi bagian negara Islam dibawah kendali 
Rasulullah shallahu alaihi wassalam kala itu. Begitu pula daerah Bani Tsaghlab yang mayoritas 
penduduknya Nashrani yang tentu mereka masih melakukan syPar-syPar agamanya, akan 
tetapi meskipun demikian daerah itu tetap menjadi wilayah negara Islam saat mereka membayar 
jizyah kepada Khalifah Al-Faruq Umar Bin Khottob. 

Jadi yang menjadi standar penilaian bukanlah penampakan syPar-syPar, akan tetapi hukum yang 
berlaku yang sangat identik dengan kekuatan yang menguasai dan keislaman penguasa, Al-lmam 
As-Syaukani Al-Yamani mengatakan: 

s^iS^AUai j IjLiSJI js L$J js aJ^-j N o-£ («^NI Jj*S| jIjJI J ^UJlj^ljSll ojLS" jL» ^JiJjj^JijLipNI 
i liSlLjJ 4jy£JI jL^jjj^Jay^j^j c%-V j j Ij oJ V f*>L-V' J-*' Lr 4 ^ 1 -^ ^ Uji.sU ajjSJ^I 
1uj»^LaS\ //IjJ-I ij ^jcST— Jl /jjJjsUilj ^jUaJlj jjg Jl •y> i»jjl L*I J -*-*Lj^ y& LS" , ^j^^^U^ISjij^laj 

^-SUJLjIjJU ^SJs^ yH\ jLSlilj 

Standarnya adalah supermasi kekuasaan apabila perintah dan larangan di negara itu dikendalikan 
oleh kaum muslimin, dimana orang-orang kafir yang tinggal didalamnya tidak bisa melaksanakan 
ajaran-ajaran kafir mereka kecuali atas izin kaum muslimin maka inilah yang dinamakan negara 
Islam, dan tidaklah berpengaruh penampakan syPar-syPar kafir di dalamnya karena syPar-syPar 
itu tidak dinampakkan oleh kekuatan dan kekuasaan kafir, sebagaimana bisa dilihat pada diri ahlu 
dzimmah dari kalangan Yahudi dan Nashrani, serta orang-orang kafir ahlul *ahdi (yang terikat 
perjanjian) yang tinggal di kota-kota kaum muslimin. Apabila kondisi yang berlaku adalah 
kebalikannya, maka status hukum Negara itu pun menjadi kebalikannya. (As-Sailu Al-Jaror 4/575) 29 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Syubhat Keamanan yang dirasakan di dalam Negeri 

Terkadang hal ini juga dijadikan hujah untuk menetapkan status sebuah negara, padahal hal ini 
sama sekali bukanlah hujah. Ja'far Bin Abi Thalib beserta para sahabat yang lain berada dalam 
keadaan aman ketika berada di Habasyah karena Raja Najasyi melindungi keberadaan mereka, 
akan tetapi hal itu tidak lantas merubah status Habasyah menjadi negara Islam. 
Sebagaimana keamanan yang diperoleh orang kafir yang tinggal di wilayah negara Islam dengan 
membayar jizyah atau dengan syarat-syarat lain sehingga mereka aman tinggal di sana, akan 
tetapi tentu saja tidak lantas merubah status negara Islam tersebut menjadi negara kafir. 

Ikhwan fillah... Itulah beberapa syubhat yang terkadang kita dengar tentang standarisasi 
penentuan sebuah negara, sekiranya ada syubhat-syubhat lain selain yang telah kami sebutkan, 
maka syubhat-syubhat tersebut tetaplah tidak mempengaruhi ketentuan yang sudah digariskan 
oleh para ulama dalam pembahasan ini. 

Kemudian hal lain yang juga perlu antum ketahui adalah adanya kemungkinan berubahnya status 
sebuah negara karena dari pembahasan yang sudah berlalu, tampak dari ucapan-ucapan para 
ulama bahwa negara itu bisa berubah statusnya dari negara Islam menjadi negara kafir atau pun 
sebaliknya. Hal ini perlu kita sampaikan mengingat adanya pihak-pihak, bahkan dari kalangan 
ulama terpercaya, yang beranggapan bahwa negara Islam tidak bisa berubah statusnya menjadi 
negara kafir apapun alasannya, dengan berdalil: 

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya". (H.R Ad-Daruquthni dengan sanad 
hasan dari ~ldz Bin Amru secara marfu" juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu"alaq dalam 
kitab Janaiz) 

Yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haitsami As-Syafu dan sebagian 
ulama kontemporer yang mengikuti pendapat beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh 
Abdul Qodir bin Abdil Aziz dalam Al-Jami" hanya saja beliau tidak menyebut siapa ulama 
konteporer yang berpendapat demikian. Adapun pendapat Ibnu Hajar Al-Haitsami di atas 
terdapat dalam buku beliau («jWj sjI^Ij jjill J^jj Uji °j»JI) pada halaman 240 yang 
diterbitkan oleh Daar Al-Kutub Al-Tlmiyah tahun 1405 H. 

Kesalahan pendapat beliau nampak jelas sekali apabila kita bandingkan dengan pendapat jumhur 
ulama tentang syarat penentuan status negara itu sendiri, yaitu adanya dalil-dalil khusus yang 
menunjukkan bahwa standar penilaian sebuah negara adalah hukum yang berlaku dan sangat 
identik dengan kekuatan yang mendominasi dan keislaman sang penguasa. Dalil-dalil khusus ini 
lebih kuat daripada dalil-dalil umum yang dijadikan pegangan oleh Al-lmam Ibnu Hajar, 
sementara para ulama telah bersepakat bahwa dalil khusus didahulukan daripada dalil umum. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: 

L3lv=jf(u>^ljLil)jf(i^5il;I.S)jff^^ OjSOls 

^KnJb dJJlJS} («-^'j lJU.NI J.^iSjl y 4^-jLj J^Jl A^> Lii^ijwsj (Jl ijwj y ,U^J -^ S^jNNisijU- 

Sesungguhnya status sebuah wilayah sebagai negara kafir, negara Islam, negara iman, negara 
silmi, negara harbi, negara taat, negara maksiat, negara mukmin, ataupun negara fasiq adalah 

30 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — sifat yang bisa berubah dan tidak tetap yang terkadang berubah dari satu sifat ke sifat yang lain 
seperti halnya seorang laki-laki yang bisa berubah dari kafir menjadi beriman dan berilmu, dan 
begitu juga sebaliknya. (Majmu" Al fatawa 27/45, dan beliau mengulangi penjelasan masalah ini 
pada halaman 143-144 juga ada di juz 18/282) 

Penjelasan Syaikhul Islam ini sangat sesuai dengan pendapat jumhur yang sudah kita sebut 
diatas. Jika pendapat Ibnu Hajar adalah benar tentu akan berkonsekwensi bahwa orang kalau 
sudah masuk Islam berarti dia tidak bisa menjadi murtad meskipun melakukan amal-amal 
kemurtadan karena :<^- <J*£ljjl*-i {2L»y\ (islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi 
ketinggiannya), maka hal ini jelas bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Al-ljma". 
Meskipun pendapat beliau (Ibnu Hajar Al Haitsami) ini salah, beliau tetap mendapat satu pahala 
dari ijtihadnya karena kita tidak ragu bahwa beliau adalah seorang mujtahid, akan tetapi sudah 
seharusnya kesalahan beliau ini tidak lantas diikuti -wallahu alam-. 31 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Macam-macam Negara Kafir 

Ikhwan fillah... Ketahuilah bahwa negara kafir itu bermacam-macam jika kita pandang dari 
berbagai sudut pandang yang berbeda, sebagai contoh: Ditinjau dari Sudut Pandang Kekafirannya apakah Terjadi Sejak Awal 
ataupun Belakangan 

Nah... Ditinjau dari sisi ini Negara kafir dibagi menjadi: 

• Negara Kafir Asli. 

Yaitu Negara yang belum pernah sama sekali menjadi negara Islam, misalnya: 
Jepang, Cina timur, negara-negara di belahan benua Amerika utara maupun selatan, 
dan Australia. Negara-negara ini disebut negara kafir asli karena belum pernah 
menjadi negara Islam. • Negara KafirThaariy (jajahan). 

Yaitu Negara yang pada satu masa pernah menjadi negara Islam lalu dijajah dan 
dikuasai oleh orang kafir. Ambil contoh diantaranya antara lain: Andalusia (Spanyol 
dan Portugal hari ini), Palestina, dan Eropa timur yang dulu pernah dikuasai oleh 
daulah Utsmaniyah seperti Rumania, Bulgaria,Yugoslavia (Bosnia dan Kroasia hari 
ini), Yunani, dan Albania. 

Negara Murtad. 

Ini sebenarnya hampir serupa dengan negara kafir thariy (poin b) hanya bedanya jika 
negara kafir thariy dikuasai oleh kafir asli sedangkan negara murtad adalah negara 
Islam yang dikuasai oleh orang-orang murtad, dimana hukum yang berjalan adalah 
hukumnya orang murtad dan kekuatan yang menguasai adalah kekuatan murtad. Ditinjau dari Sudut Pandang Hubungannya dengan Negara Islam 

Ditinjau dari sudut pandang hubungannya dengan Negara Islam dari sisi ini Negara kafir bisa kita 
bagi menjadi: 

• Darul Harbi (Negara Perang). 

Yaitu negara kafir yang tidak ada ikatan perjanjian ( s ahd) atau genjatan senjata 
(shulh) dengan negara Islam. Jika negara kafir tidak memiliki ikatan perjanjian atau 
genjatan senjata dengan negara Islam, maka negara ini disebut negara kafir harbi 
baik negara ini memerangi negara Islam ataupun tidak. 

• Darul *Ahdi. 

Yaitu semua negara kafir yang mengikat perjanjian atau mengadakan genjatan 
senjata dengan negara Islam. Di sini perlu ditegaskan bahwa ikatan perjanjian antara 
kafir dengan kafir baik itu kafir asli atau murtad tidaklah sah menurut syariat. 

32 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Ditinjau dari Sudut Pandang Aman Tidaknya Muslim yang Tinggal Di 
negeri Itu 

Dari sisi ini negara kafir bisa kita bagi menjadi: • DarulAmni (Negara Aman). 

Yaitu negara kafir yang kaum muslimin bisa menetap dengan aman di dalamnya. 

Ambil contoh diantaranya adalah Habasyah pada masa awal Islam. 

• Darul Fitnah. 

Yaitu Negara kafir yang kaum muslimin tidak aman dari gangguan mereka, misalnya 
adalah Makkah pada awal-awal dakwah Islam. 

Itulah ikhwan fillah... Macam-macam negara kafir dengan tinjauan sudut pandang yang berbeda, 
begitu juga dengan negara Islam terkadang disebutkan istilah khusus berkenaan dengan cabang- 
cabang pembagiannya dalam buku-buku para ulama. 33 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Istilah-istilah Khusus Negara Islam dalam Fiqih 

Ada beberapa istilah khusus penamaan Negara Islam seperti: 

• Darul Baghyi (Negara Pemberontak). 

Yaitu satu wilayah dari negarta Islam yang penduduknya memberontak kepada 
penguasa yang sah secara syar~ie karena alasan-alasan tertentu. Wilayah seperti ini 
tetap disebut Negara Islam selama penguasa daerah itu (muslim yang memberontak) 
masih menerapkan syarPat Islam. Adapun statusnya sebagai pemberontak adalah 
permasalahan tersendiri. 

• Darul Fisq ( Negara fasik ). 

Yaitu jika kefasikan telah merajalela di sebuah wilayah dalam darul Islam, maka 
wilayah itu saja yang disebut darul fisq bukan darul Islam keseluruhannya berubah 
menjadi darul fisq. 

• DarAhludz Dzimmah. 

Yaitu sebuah wilayah dalam darul Islam yang dihuni oleh ahlu dzimmah seperti 
wilayah yang dihuni Bani Tsaghlab yang mayoritas penduduknya (kalau tidak 
semuanya) beragama Nashrani. Mereka membayar jizyah pada masa kekhilafahan 
Khalitah Al-Faruq Umar Ibnu Khottob sehingga daerah itu bisa dikatakan sebagai 
Daru Ahludz Dzimmah. 

Itulah ikhwan fillah... Istilah-istilah lain dalam darul Islam yang sering disebut oleh ulama dalam 
kitab-kitab mereka, yang istilah-istilah di atas tetap tidak merubah status pokok sebuah negara 
selama syarat-syarat pokoknya tetap terpenuhi. Kemudian, jika ada kasus negara Islam yang 
dijajah dan dikuasai kafir namun di beberapa wilayahnya masih diberlakukan syariat Islam secara 
sempurna apa status wilayah itu? Apakah masih tetap disebut negara Islam atau negara kafir 
karena sedang dijajah dan sedang dikuasai orang-orang kafir secara umum, maka kami katakan: 

Hal itu sekiranya memang ada, tergantung di bawah kendali siapa pelaksanaan syariat Islam 
secara sempurna tersebut. Jika pelaksanaannya di bawah kendali orang-orang kafir artinya 
(sekiranya benar-benar ada), pelaksanaan syariat Islam itu atas 'kebaikan orang kafir' yang 
membolehkan tetap berlakunya syariat Islam bagi pemeluknya di bawah UU dan kekuatan serta 
kekuasaan orang kafir maka wilayah itu adalah negara kafir tanpa diragukan lagi. Barangkali, 
contoh kasus seperti ini adalah Andalusia (Spanyol) setelah jatuh ketangan orang-orang kafir 
tahun 1492 M dimana penguasa Islam terakhir di Granada (Maniahmar) bersedia menyerah 
kepada pasukan katolik Castilla dan Aragon yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, 
pasca pengepungan yang sangat ketat dalam pertempuran yang cukup lama sebagaimana 
diceritakan oleh Al-lmam Muhammad Bin Ja Far Al-Katani dalam kitab beliau Nashihah Ahli Al- 
Islam hal 102-103 cet Maktabah Badribirribath tahun 1409 H. 

Dan apabila pelaksanaan syariat Islam secara sempurna itu atas dukungan kekuatan umat Islam 
yang bertahan di wilayah itu (dan jenis penguasa kafir yang seperti ini bisa disebut penguasa yang 
tidak mutlak) maka wilayah itu tetap menjadi negara Islam, sedangkan yang bisa dijadikan contoh 
dari kasus ini barangkali adalah Syam saat dijajah dan dikuasai oleh bangsa Tartar pada akhir 
abad VII karena meskipun secara umum telah dijajah dan dikuasai oleh bangsa Tartar (Daulah II 

34 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Khaniyah), masih ada beberapa wilayah dari negeri Syam yang memberlakukan syariat Islam atas 
kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin (Daulah Mamalik). Maka, wilayah-wilayah seperti ini 
tetap disebut wilayah Islam dan disebut negara Islam jika syarat-syarat tegaknya sebuah negara 
terpenuhi di wilayah itu. Di sini perlu dibedakan antara syarat berdirinya sebuah negara dengan 
syarat sebuah negara disebut negara Islam atau kafir, dan bahasan kita adalah yang kedua. 

Barangkali -wallahu alam-, contoh nyata dari kasus ini pada zaman kita hari ini adalah wilayah- 
wilayah yang dikuasai dan dikendalikan oleh mujahidin dan kekuatan mereka di negara-negara 
yang sedang dijajah dan kadang secara umum telah dikuasai oleh orang kafir, seperti: 

• lraq yang dijajah oleh kafir Amerika. 

• Afghanistan yang dijajah oleh Amerika dan NATO. 

• Chechnya yang dijajah oleh Rusia. 

• Palestina yang dijajah oleh yahudi dengan dukungan Amerika. 

• Kasymir yang dijajah oleh India. 

• Somalia. 

• Beberapa wilayah di Yaman selatan. 

• Beberapa wilayah di Aljazair. 

• Mindanau dan sekitarnya di Filipina. 

• Wilayah Pattani di Thailand. 

Catatan 

Di sini kita tidak sedang membahas apakah wilayah-wilayah yang dikuasai mujahidin tersebut bisa 
disebut sebuah negara atau tidak, karena hal ini perlu pembahasan tersendiri dan bukan di sini 
tempatnya. Pembahasan kita di sini adalah diberlakukannya hukum-hukum Islam di wilayah yang 
dikuasai mujahidin atas kehendak mujahidin dan di bawah kendali serta kontrol kekuatan 
mereka, sehingga wilayah-wilayah itu bisa disebut wilayah Islam, atau bahkan negara Islam jika 
memang syarat-syarat tegaknya negara terpenuhi -wallohu alam-. Kami harap hal ini 
diperhatikan. 

Sudah maklum kita ketahui bahwa di negara-negara dan wilayah-wilayah yang kita sebut di atas, 
hari ini sedang dijajah oleh orang kafir dan sebagiannya lagi sedang berusaha membebaskan 
negaranya dari kekuasaan orang-orang murtad, bahwa di sana ada kaum muslimin (mujahidin ) 
dengan seluruh kekuatannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang bisa kita ketahui lewat 
pernyataaan amir-amir, jubir-jubir, atau komandan-komandan, atau bahkan kesaksian ikhwan- 
ikhwan yang pernah disana, kita mengetahui bahwa mujahidin telah memberlakukan syariat 
Islam di wilayah yang mereka kuasai dan kendalikan, hal ini bukanlah rahasia lagi dan tidaklah 
tersamar bagi orang yang mau memperhatikan dan jujur terhadap kenyataan yang ada. 

Maka kami meyakini bahwa wilayah-wilayah itu adalah wilayah Islami dan negara Islam jika 
syarat-syarat negara terpenuhi di negara itu. Meskipun secara umum negara itu sedang dijajah 
dan dikuasai oleh orang-orang kafir, akan tetapi kami meyakini tinggal di wilayah-wilayah itu 
adalah lebih baik daripada tinggal di wilayah yang dikuasai oleh orang kafir secara mutlak yang 
diberlakukan didalamnya hukum-hukum kafir seperti Negara yang diperintah dengan UU positif. 
Kami juga meyakini shalat di wilayah-wilayah itu (bumi-bumi jihad) adalah lebih baik dan lebih 
besar pahalanya ketimbang shalat di tempat manapun di dunia ini hatta di Masjid Haram 
(Makkah) atau Masjid Nabawi (Madinah) karena wilayah-wilayah itu saat ini adalah bumi jihad 
dan ribath. 

Ya Allah...tolonglah mujahidin dimanapun mereka berada 

35 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Ya Allah...satukanlah hati mereka dan teguhkanlah di atasnya 

Ya Allah....hancurkanlah semua kekuatan yang memusuhi-Mu,memusuhi Rasul-Mu dan 

memusuhi mujahidin 

Ya Allah...cerai beraikanlah hati mereka dan jadikanlah mereka saling bermusuhan 

Ya Allah...terimalah mereka yang gugur di jalan-Mu sebagai syuhada 

Ya Allah karuniakanlah kesabaran dan istiqomah di jalan-Mu mereka yang terluka dan tertawan 

oleh musuh 

Ya Allah...janganlah Engkau kuasakan para thoghut terhadap hati mereka setelah dengan 

taqdirMu para thoghut itu 

Menguasai jasad mereka 

Ya Allah...jadikanlah kami kaum yang mengganti bukan diganti... 

Ya Allah...jadikanlah kami ridha dengan taqdir-Mu 

Ya Allah...matikanlah kami di atas Islam sebagaimana kami hidup di atasnya...yaa RobbuTalamin 

Ikhwan fillah... Bila kita sudah memahami pembahasan ini, yaitu kapan sebuah negara bisa 
disebut sebagai negara Islam maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pada realita kita 
hari ini sangat sulit didapatkan sebuah negara yang memenuhi syarat untuk disebut negara Islam 
di dunia ini. 

Kami tidak katakan bahwa "Tidak ada Negara Islam di dunia hari ini" karena keterbatasan 
pengetahuan kami akan negara-negara di dunia hari ini yang jumlahnya ratusan. Terlebih adanya 
realita keberadaan tempat-tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin (mujahidin) yang 
diberlakukan di dalamnya syariat Islam yang bisa jadi wilayah itu layak untuk disebut negara Islam 
sementara kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, kami tidak memutlakkan hukum bahwa di 
dunia hari ini tidak ada negara Islam. Cukuplah kita mengatakan bahwa "Hari ini sulit sekali 
ditemukan Negara Islam didunia ini". 36 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Tiga Jenis Negara Kafir Hari ini 

Dunia hari ini diwarnai oleh tiga jenis negara kafir yang karena perbedaan keadaan individu, 
tempat, dan waktu bisa mengakibatkan pengaruh hukum dan kewajiban atas umat Islam yang 
tinggal di dalam masing-masing negara kafir itu berbeda-beda. Insya Allah akan kami sebutkan 
ketiga jenis negara kafir di dunia hari ini dan konsekwensi atau alternatif hukum bagi kaum 
muslimin yang tinggal di dalamnya. Negara Kafir Asli 

Yaitu negara kafiryang belum pernah sekalipun menjadi negara Islam pada suatu masa, misalnya: 
negara-negara di belahan Amerika utara dan selatan, Australia, Jepang, Korea dan negara-negara 
lain yang belum pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka, bagi kaum muslimin yang tinggal di 
negara-negara itu, syariat memberikan memberikan solusi yang bisa ditimbang dan dipilih mana 
yang lebih mengandung maslahat bagi dien dan kaum muslimin yang tinggal di sana. Tentunya 
timbangan juga sesuai dengan syariat. Opsi solusi-solusi tersebut antara lain adalah: 

1. Berhijrah dari negara itu menuju negara Islam (sekali lagi jika ada) atau ke negara kafir 
lainnya yang relatif lebih aman dalam menjalankan dien dan menjaga kehormatan kaum 
muslimin. Ibadah hijrah ini tentunya harus didahului dengan terpenuhi syarat-syaratnya 
dan jelas maslahatnya bagi kaum muslimin. (lihat Al-Hijrah Masail wal Ahkam hal 28) 

2. Melepaskan diri dari negara itu secara total baik dari jaminan keamanannya atau dari 
status kewarganegaraannya. Salah satu konsekwensi dari langkah ini adalah 
menampakkan permusuhan dan perlepasan diri dari negara tersebut serta berjihad 
melawan penguasanya ( «IjJIj Sjh*]| J^\ ). Tentunya hal ini juga terikat dengan 
ketentuan syarat-syarat yang berlaku pada masalah ini. 

3. Tetap tinggal dan mempertahankan status sebagai warga negaranya. Salah satu 
konsekwensi memilih jalan ini adalah kaum muslimin yang tinggal di negara kafir itu akan 
terikat dengan aturan-aturan dan hukum-ukum yang berlaku di sana. Solusi ini pun 
berlaku dengan beberapa syarat yang terkait erat dengan Islam itu sendiri antara lain: 

• Mereka mampu dan harus tetap idzharud dien. 

• Hanya mengambil hak dan melaksanakan kewjiban warga negara selama tidak 
bertentangan dengan syariat Islam. 

• Tidak memberikan bantuan kepada negara kafir tersebut dalam bentuk apa pun 
ketika mereka memerangi kaum muslimin. Solusi ketiga ini merupakan langkah 
darurat yang diperbolahkan mengingat bukan perkara mudah 
untuk mengharuskan puluhan juta umat Islam untuk berhijrah ditambah dengan 
sulitnya mencari negara Islam yang bisa menampung jumlah imigran sebanyak itu 
sehingga mengharuskan adanya solusi yang ketiga ini. 37 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Negara Kafir Jajahan atau Taklukan 

Yaitu negara kafir yang pada suatu masa pernah menjadi negara Islam kemudian dijajah dan 
dikuasai oleh orang-orang kafir baik secara total maupun sebagian. Ambil contoh dari negara 
Islam yang kemudian dikuasai secara total oleh orang-oramg kafir sehingga menjadi negara kafir 
adalah Andalusia, Prancis bagian selatan, Italia bagian selatan, Yunani, dan India serta masih 
banyak lagi negara yang semisal. 

Adapun maksud dari negara Islam yang dikuasai oleh orang kafir namun tidak secara total adalah 
bagian-bagian tertentu di wilayah negara itu masih gigih melawan penjajah atau bahkan mampu 
menguasai dan mengontrol wilayah-wilayah tertentu di negara itu. Ambil contoh dari negara 
model ini antara lain Afghanistan, Khasmir, Palestina, Irak, Patani di Thailand selatan, kepulaan 
Mindanau di Philipina selatan, dan Shomalia. Api jihad fie sabilillah guna mengusir penjajah di 
negara-negara tersebut masih terus berkobar hingga hari ini. Maka, solusi syar'ie bagi kaum 
muslimin yang tinggal di negara itu antara lain: 

1. Jihad//e sabilillah untuk mengusir agresor kafir yang menjajah negeri dan umat Islam, dan 
jihad jenis ini adalah jihadu dafie (jihad defensif) yang m e ru p a ka n fardhu 'ain bagi umat 
Islam yang tinggal di negeri itu dan fardhu pula bagi kaum muslimin yang lain untuk 
membantu saudara mereka mujahidin dengan segala bentuk bantuan yang mereka 
mampui baik berupa jiwa, harta, atau bahkan sekedar doa karena sekali lagi, hal ini 
adalah wajib. Begitu pula sebaliknya, haram bagi kaum muslimin untuk memberikan 
bantuan kepada aggressor kafir dalam rangka memerangi saudaranya mujahidin meski 
sekecil apapun hatta sekedar doa karena pemberian bantuan itu termasuk pembatal 
keislaman. Perkara ini mestinya sudah sangat maklum diketahui karena sudah banyak 
dibahas oleh para ulama berbagai madzhab baik salaf maupun khalaf dalam kitab-kitab 
mereka. Akan tetapi, tulisan ini tidak sedang bertujuan untuk membahas masalah itu. 

2. Apabila tidak mampu berjihad karena alasan-alasan tertentu yang mestinya diterima oleh 
syariat sebagai alasan syar'ie, maka umat Islam wajib melaksanakan i'dad liljihad dengan 
keseluruhan maknanya. Hal ini menjadi wajib karena i'dad adalah sarana pembuka untuk 
melaksanakan jihad yang fardhu 'ain tadi. Apabila jihad yang fardhu 'ain tidak bisa 
dilaksanakan kecuali dengan i'dad maka i'dad pun mejadi fardhu 'ain sebagaimana halnya 
jihad. 

3. Hijrah bagi putra-putra terbaik dan kader-kader pilihan di negara itu adalah solusi darurat 
yang bersifat pengecualian dan terbatas, yaitu hijrah menuju tempat-tempat yang sedang 
berkecamukdi dalamnya ]\hadfie sabilillah yang salah satu tujuannya dalam mempelajari 
berbagai disiplin ilmu perang dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung terealisasinya jihad 
fie sabilillah, untuk kemudian kembali ke negaranya dan menerapkannya sehingga 
diharapkan api jihad fie sabilillah dalam rangka mengusir agresor kafir bisa terus 
berkobar. 

Itulah beberapa solusi syar'ie bagi kaum muslimin yang tinggal di Negara yang dijajah oleh orang 
kafir. 38 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Negara Murtad 

Yaitu negara Islam yang dikuasai oleh orang murtad, baik orang murtad itu mengambil alih 
kekuasaan dengan usahanya sendiri dengan menggunakan cara-cara tertentu, ataupun si murtad 
ini berstatus sebagai penguasa boneka yang dipasang oleh penjajah dari kalangan orang-orang 
kafir asli sebagai perpanjangan tangan mereka guna memuluskan segala kepentingan mereka di 
negeri jajahan. 

Ambil contoh diantara mereka adalah Hamid Karzai di Afghanistan dan Nuri Al-Maliki di Irak 
yang menjadi penguasa boneka Amerika yang bekerja untuk kepentingan-kepentingan Amerika. 
Mereka berdua tidaklah menjadi penguasa di negaranya kecuali atas ijin dan dukungan dari tuan 
mereka agresor kafir Amerika. Negara murtad ini memiliki kesamaan status dengan negara kafir 
jajahan pada point kedua yaitu sama-sama dijajah dan dikuasai oleh orang-orang kafir, hanya saja 
letak perbedaanya adalah pada point kedua negara itu langsung dijajah oleh orang kafir asli 
sedangkan di negara murtad dikuasai oleh orang kafir murtad. Maka, solusi syar'ie bagi kaum 
muslimin yang tinggal di negera macam ini juga sama dengan yang tinggal di negara yang dijajah 
dan dikuasai oleh orang kafir asli, yaitu : 

1. Berjihad melawan penguasa murtad guna menggantinya dengan penguasa muslim yang 
menerapkan kembali hukum-hukum Islam dalam segala aspek kehidupan dan ini adalah 
ijma' sebagaimana di katakan oleh AI-Qodhi lyadh dan Al-lmam An-Nawawi dalam Syarh 
Shahih Muslim 12/229 serta Ibnu At-Tin dan Al-Hafidz Ibnu Hajar AI-'Asqolani dalam 
Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari 13/124 dan 154. 

2. Bila umat Islam tidak mampu berjihad karena lemah maka kewajibannya turun menjadi 
i'dad lil jihad dan i'dad ini menjadi wajib sebagaimana Jihad. Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah berkata : "l'dad untuk jihad /;' sabilillah dengan mempersiapkan segala bentuk 
kekuatan saat jihad tidak bisa dikerjakan karena lemah adalah wajib, karena sebuah 
kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sebuah sarana maka sarana itu 
hukumnya menjadi wajib (Al-Fatawa 28/259) 

3. Hijrah terutama ke bumi-bumi Jihad bagi kader-kader pilihan yang harus tetap 
disesuaikan dengan tuntutan maslahat jihad dan i'dad, karena hijrah bukan sekedar 
untuk 'mengungsi', namun sebagai sarana untuk i'dad demi terealisasi kewajiban Jihad// 
sabilillah di negerinya untuk melawan penguasa murtad. 

4. Tidak kalah pentingnya adalah kewajiban dakwah harus terus berjalan dalam rangka 
menerangkan kepada umat tentang kemurtadan sang penguasa dan kewajiban untuk 
melengserkannya, karena kemurtadan penguasa biasanya merupakan perkara yag samar 
bagi sebagian masyarakat kaum muslimin terutama kalangan awamnya, terlebih jika sang 
penguasa murtad masih menampakkan amalan-amalan Islam seperti shalat, shoum, haji 
dan syi'ar-syi'ar Islam lainnya, meskipun sebenarnaya amalan-amalan itu tidaklah 
bermanfaat sama sekali bagi sang murtad di hadapan Allah, karena kemurtadannya tidak 
datang dari pintu meninggalkan amalan-amalan tersebut akan tetapi datang dari pintu 
yang lain. Hal inilah yang sering tidak dipahami oleh umat Islam sehingga mereka tertipu 
oleh si murtad. Apalagi para penguasa murtad memilki para 'penolong-penolong' yang 
mentasbihkan ' keislaman' mereka dan aktif membela dengan dalil-dalil yang digunakan 
tidak pada tempatnya, sehingga dakwah untuk membantah syubhat-syubhat mereka 
tidak kalah penting untuk selalu ditegakkan. 39 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Itulah ikhwan fillah, beberapa solusi syar'ie bagi kaum muslimin yang tinggal di negara-negara 
kafir yang dikuasai oleh orang-orang murtad. 40 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam Lebih dalam lagi tentang Negara Murtad Kafir Murtad lebih berat Hukumnya daripada Katir Asli 

Ada beberapa hal dalam pembahasan ini yang perlu antum ketahui bahwa hukum kafir murtad itu 
lebih berat dan lebih keras ancamannya daripada kafir asli ditinjau dari beberapa sisi, antara lain : 

1. MenurutTinjauan Peperangan Dan Pembunuhan. 

Orang kafir murtad harus dibunuh dan diperangi tanpa diminta taubat terlebih dahulu 
(dalam batas tertentu), yang lari dikejar dan yang luka tidak boleh diobati, tidak boleh 
mengikat perjanjian keamanan dan gencatan senjata dengan orang murtad, tidak boleh 
mengambil jizyah dari mereka, dan bahkan mereka diperangi dalam segala kondisi. 
Sementara bagi orang kafir asli boleh dibunuh dan diperangi namun boleh juga 
mengambil perjanjian keamanan dan gencatan senjata dengan mereka. Boleh mengambil 
jizyah dari mereka dan ketika berkecamuk peperangan, yang lari dari mereka boleh 
dibiarkan tidak dikejar, yang luka boleh ditawan dan diobati. Tawanan perang dari orang 
kafir asli boleh dibebaskan ataupun dijadikan budak. Semua hukum ini tentu berbeda jauh 
dengan hukum yang berlaku bagi orang murtad. 

2. MenurutTinjauan Pernikahan. 

Orang murtad baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh menikahi atau dinikahi 
muslim dan muslimah. Semantara wanita kafir asli dari kalangan ahli kitab boleh dinikahi 
oleh seorang muslim. Dalam hal ini tentu ada perbedaan mendasar. 

3. MenurutTinjauan Sembelihan. 

Sembelihan orang murtad dalam pandangan syariat status hukumnya sama seperti 
bangkai yang tidak boleh dimakan meskipun ketika menyembelih mereka menyebut 
nama Allah seribu kali, sedangkan sembelihan orang kafir dari kalangan ahli kitab halal 
bagi kaum muslimin. 

Demikianlah ikhwan beberapa contoh hukum yang lebih berat bagi kafir murtad ketimbang kafir 
asli. Maka, berangkat dari hal itu perlu kami tegaskan keyakinan kami bahwa sesungguhnya 
memerangi orang-orang murtad yang menguasai negara kaum muslimin dan memerintah Negara 
itu dengan hukum-hukum kafir adalah lebih utama dan harus didahulukan daripada memerangi 
orang kafirasli. 

Inilah keyakinan kami dalam masalah ini, dan selain dikarenakan alasan-alasan yang telah kami 
sebutkan sebelumnya, ada beberapa alasan lain yang diantaranya: 

1. Kafir murtad hukumnya lebih keras dari kafir asli sebagaimana telah lewat penjelasan dan 
contohnya. Permasalahan ini merupakan ijma'. 

2. Posisi mereka lebih dekat dengan kita sedangkan menjihadi musuh yang dekat (terlebih 
murtad) adalah lebih utama dibandingkan musuh yang jauh. 41 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — 3. Jihad melawan mereka adalah jenis jihad difa'i sedangkan sudah maklum adanya bahwa 
jihad difa'i lebih didahulukan dari jihad tholabi. 

4. Adanya kaidah bahwa menjaga modal lebih didahulukan daripada mencari keuntunagn, 
sedangkan mereka adalah orang-orang yang keluar dari dinul Islam. 

5. Adanya kenyataan bahwa tidaklah orang kafir asli itu bisa menjajah, menguasai, dan 
merampas harta serta kehormatan kaum muslimin kecuali atas bantuan orang-oarang 
kafir murtad. Ini adalah sebuah realita yang tampak bagi orang-oarang yang mau berfikir. Menjihadi Kafir Murtad Lebih didahulukan dari Kafir Asli 

Berangkat dari berbagai alasan di atas itulah, kami membangun keyakinan bahwa menjihadi 
mereka (pemerintah murtad) lebih utama dan didahulukan daripada kafir asli, dan di sini kami 
katakan pula bahwa tidak wajib meminta pemerintah murtad itu agar bertaubat dari 
kemurtadannya atau mencari kejelasan tentang adanya kemungkinan penghalang-penghalang 
syar'ie dari kemurtadannya. Hal ini dikarenakan karena mereka adalah kelompok mumtani' 
(penentang) baik mumtani'nya dengan bergabungnya mereka ke dalam negara kafir ataupun 
dengan kekuatan mereka sendiri. Dua makna mumtani' ini tergabung dalam diri mereka. Maka, 
orang kafir murtad semacam ini tidak perlu dimintai bertaubat sebelum dibunuh atau diperangi. 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata; 

Ls JjjL 4iLs — f»*>L»NI *So- J& L£ dyc&i iS^i i^i JJ^il Oj-s> OL _jl ^jJ~\j\Jo J^Uj jb — >o^»\ji JSjJt 0\ j 

iij *>l) AjiU^I 

Dan dikarenakan orang murtad, apabila dia menentang dengan cara bergabung ke dalam Negara 
kafir atau sekelompok orang murtad memiliki kekuatan yang dengannya mereka menentang 
hukum Islam, maka mereka diperangi tanpa dimintai taubat terlebih dahulu tanpa ada keraguan. 
(Ash-Shorimul Maslul hal 322 cet darul kutub al 'ilmiah tahun 1399 H, yang ditahqiq oleh Dr. 
Rosyad Salim) 

Beliau rahimahullah juga berkata 

aAs- jjAiil u_jIxx~u lil j t_jLx~o ">j aj_uJ>I 01 ,Ju=- 

Sesungguhnya mumtani' tidaklah dimintai taubat, akan tetapi yang dimintai taubat adalah yang 
berada di bawah kekuasaan kaum muslimin (al maqdur'alaih). ( idem hal 326 ). 

Al-lmam Ibnu Qudamah Al-Hanbali juga mengatakan bahwa orang murtad yang bergabung ke 
negara harbi boleh dibunuh oleh siapapun yang mampu dan hartanya boleh diambil tanpa 
dimintai taubat terlebih dahulu, karena dia telah menjadi kafir harbi maka hukumnya juga hukum 
harbi. ( lihat Al-Mughni Ma'a Asy- Syarh Al-Kabir 10/82 dan AI-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hanbali juga 
mengatakan hal senada dalam Al-Furu' 6/175-176) 

Jadi ikhwan, pemerintah murtad itu adalah kelompok mumtani' dengan darul harbi sekaligus 
dengan kekuatan mereka sehingga hukum mereka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ibnu Muflih, dan Ibnu Qudamah. Meskipun kami 
meyakini, bahwa berjihad melawan pemerintah murtad adalah lebih utama, akan tetapi kami 

42 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — tidak lantas menganggap bid'ah atau salah terhadap saudara-saudara kami mujahidin /;'sab;7;7/a/7 
yang berpendapat bahwa menjihadi Amerika yang merupakan kafir asli adalah lebih utama dan 
harus didahulukan, karena kami meyakini bahwa perbedaan dalam menentukan 'target' ini 
adalah masalah iitihadi. Kami tetap sepakat tentang masru'iyahnya memerangi dua kelompok 
agresortadi, sehingga perbedaan ini bukanlah perbedaan yang berujung pada sunnah dan bid'ah, 
bukan pula salah dan benar, akan tetapi hanya sekedar afdhol dan mafdhul - wallahu a'lam - Indonesia Negara Kafir Asli, Jajahan atau Murtad? 

Sampai di sini mungkin akan hadir sebuah pertanyaan : "Lalu Indonesia ini masuk bagian dari 
Negara kafir yang mana? kafir asli, jajahan, ataukah murtad??. Pemerintahannya sebagai 
penyelenggara negara hukumnya apa?. Mengingat mereka campur aduk dimana ada yang kafir 
asli dari ahli kitab, ada orang musyrik, dan ada pula yang mengaku sebagai muslim. Maka, jika ada 
pertanyaan seperti ini, jawaban kami adalah... 

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah negara kafir berdasarkan definisi negara yang 
disebut para ulama, ini adalah fakta yang mesti kita terima suka maupun tidak suka. Adapun 
statusnya apakah kafir asli, jajahan, ataukah murtad maka kami katakan wallahu a'lam karena 
kami tidak memiliki referensi-referensi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Jika yang dimaksud dengan Indonesia adalah wilayah nusantara sebelum proklamasi 
kemerdekaan Rl pada 17-8-1945, sudah masyhur di kalangan kita bahwa di berbagai wilayah di 
nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatera, 
Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan Maluku. Akan tetapi, kami tidak tahu apakah kerajaan- 
kerajaan itu sudah memenuhi syarat sah secara syar'ie untuk dihukumi sebagai kerajaan Islam 
karena minimnya pengetahuan kami tentang realita kerajaan-kerajaan tersebut disebabkan 
tiadanya referensi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan di tangan kami. Jika benar di wilayah 
Rl dahulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, maka status hukum Rl sekarang adalah berkisar 
antara negara kafir jajahan atau negara kafir murtad bukan kafir asli karena pernah menjadi 
negeri Islam pada suatu masa. 

Adapun jika yang dimaksud dengan Indonesia adalah Rl pasca proklamasi kemerdekaan hingga 
hari ini, maka hal inipun tidak cukup bagi kami untuk memastikan bahwa Indonesia adalah negara 
kafir asli. Kenapa? Karena ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa ada wilayah-wilayah di 
Indonesia yang juga menyatakan kemerdekaannya dan memproklamirkan diri sebagai negara 
Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai UU Negara sebagaimana yang dilakukan oleh 
Kartosuwiryo. 

Menurut beberapa referensi yang kami baca, ketika Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara 
Islam Indonesia (Nll), beliau didukung oleh kekuatan militer dan memiliki teritorial yang benar- 
benar terbebas dari Rl kala itu. Hal ini merupakan salah satu fakta sejarah yang terjadi di bumi 
nusantara terlepas dari kekuasaan Nll yang relatif singkat, sehingga untuk menentukan status Rl 
apakah menjadi negara kafir asli, negara kafir jajahan, ataukah negara murtad juga merupakan 
perkara yang pelik bagi kami, oleh karena itu lebih baik kami katakan - wallahu a'lam -. 

Adapun pemerintahan atau yang sering diistilahkan penyelenggara negara yaitu mereka yang 
duduk dipemerintahan dari kepala pemerintahan dan menteri-menterinya termasuk juga DPR 
dan MPR maka memang tempat-tempat itu diisi oleh berbagai macam agama dan kepercayaan. 
Diantara mereka ada yang mengaku Islam namun ada juga Nasrani, Hindu, Katolik, Budha dan 

43 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — lain-lain. Inilah imbas dari ideologi kafir demokkrasi yang dianut negara ini dimana menurut 
ideologi kafir ini semua warga negara mempunyai hak sama apapun agamanya, tidak peduli 
apakah penyembah patung atau sapi, penyembah nabi atau wali mereka semua berhak 
memimpin, berhak menjabat, berhak menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, camat dan 
seterusnya asalkan mereka punya suara didukung oleh banyak manusia mengungguli lawan- 
lawannya jadilah ia penguasa tak peduli laki-laki atau wanita. Status Penduduk di Negara Murtad 

Adapun hukum mereka adalah: 

Yang kafir asli baik ahlul kitab atau yang lain hukumnya adalah hukum kafir dari segala hal yang 
sudah ditetapkan oleh syariat. Adapun yang mengaku muslim dan memang pernah menjadi 
muslim baik secara hakiki ataupun hukmi maka mereka menjadi kafir murtad karena beberapa 
alasan diantaranya: 

1. Menjadikan dirinya tandingan bagi Allah SWT dalam masalah hukum baik mengusulkan, 
merancang, ataupun menetapkan seperti presiden, DPR, dan MPR. Padahal, semua itu 
adalah hak mutlak Allah SWT dalam hal rububiyah. 

2. Menyandarkan / memberikan kewenangan kepada makhluk untuk mengusulkan, 
merancang, dan menetapkan UU dalam perkara halal dan haram seperti memberikan 
kewenangan kepada presiden, DPR, MPR ataupun yang lain untuk mengusulkan, 
merancang, dan menetapkan UU. Ketahuilah, hal ini merupakan syirikakbar. 

3. Membuat dan menetapkan hukum selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. 

4. Menghakimi manusia dengan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah setelah sebelumnya 
menetapkan UU itu sebagai alat yang sah untuk menghukumi. 

5. Berhukum kepada selain Al-Qur~an dan As-Sunnah setelah sebelumnya hukum selain Al- 
Qur'an dan As-Sunnah itu ditetapkan sebagai hukum yang sah. 

6. Berwali dan membantu orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin. 

7. Berhukum kepada hukum kafir timur dan barat( PBB / UU internasional) ketika terjadi 
persengketaan antara mereka. 

Itulah diantara perkara-perkara yang membuat mereka murtad yang kalau mereka selamat dari 
salah satu perkara di atas mereka telah terjatuh pada perkara yang lain. Lantas, bagaimana jika 
ternyata mereka terjatuh kepada semua perkara itu?? 

Jadi mereka adalah thoifah riddah (kelompok murtad) yang mumtani' (menentang) baik dengan 
bergabung di barisan negara kafir atau dengan kekuatan mereka sehingga hukum mereka adalah 
hukum mumtani' seperti yang sudah kita bahas diatas. Adapun pengikut dan anshor mereka 
mengikuti hukum pemimpin-pemimpinnya seperti halnya tentara Fir'aun dan Haman hukumnya 
mengikuti Fir"aun dan Haman. Begitu pula tentara Musilamah, Mukhtar bin Abi Ubaid dan Al- 
Aswad Al- Ansi hukumnya juga mengikuti ketiganya. Penolak zakat pada masa Abu Bakar 
hukumnya juga mengikuti pemimpin-pemimpin mereka serta tidak dibedakan satu sama lain 
karena mereka semua adalah mumtani'uun -wallahu alam bishowab-. 

Ikhwan fillah, selesai maksud tulisan ini -alhamdulillah-, mudah-mudahan tulisan singkat dan 
sederhana ini bisa antum sekalian fahami. 'Afwan atas segala kekurangan dalam tulisan ini yang 
tentu jauh dari kata sempurna mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada diri kami. 44 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Lantunan doa antum supaya kami tetap istiqomah dan tsabat di jalan dakwah dan jihad fie 
sabilillah sangat kami harapkan. 

.SOj^ jAj *>IU„*. IU ^-oJ i\hs>- /-«UjjS jo Lj aJ)I /t-«-* <— ->Lv /-«Lj-J jlSuj 

«JljjlS" L_i iJiLc- ju tS-^- cJi oiLjjJlj L^-JtJl 1 Lc- ^jNj olj*~JLWli JJL->Ij Jjlx^j Jjj^ 1 -r J j f-tf^ 

. ,,■>£.>>.>< JaLoi Jl ^LiJ /yi (_£->J; ii-L| L-Jjib jjjM /yi <i_i ^.JiLs-l L-i (3-»- a l OjiL^- 

.ij_l UJl l_Jj <0! _uJ-lj ^lj^Jb Af-\ aUIj j^^J-ljjjjJl *i)b "jjl aji "jj Jj^-M 

Aill Jlj_iiJl 

(Jj** jJI L J Ju* M <— *UP- Jjl 

^10^*^1433 j-« j»yil ^ iyip jb' *>LJl j»jj ajii-l 4>Lc- Bertepatan dengan 6 desember 2011 M 
Maktabah Jahfzuna 45 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Mari Bergabung bersama Jahizuna Project 

Kami menyeru para sahabat yang selama ini menyimpan cita-cita untuk mengacukan anak panah 
ke dada-dada musuh, bersama para mujahidin di perbatasan, marilah mulai saat ini kita bersama- 
sama berusaha bersungguh-sungguh membantu din al-lslam. Mungkin kita sebelum ini telah 
menangguhkan langkah disebabkan bimbang kehilangan wang ringgit atau juga masa. 

Orang Islam sebenarnya mempunyai tenaga manusia yang sangat besar untuk menghadapi 
musuh. Tetapi dari himpunan tenaga yang banyak ini, berapa peratuskah daripadanya yang 
digunakan untuk membantu saudara mujahidin kita yang bertebaran di timur dan barat. Maka 
mengapa tidak kita salurkan tenaga ini pada landasan yang benar. 

Ketahuilah, sesiapa yang suka bermalas-malas dari menolong saudaranya dengan kekuatan fisikal 
yang dia ada, maka menolong dengan harta benda akan menjadi lebih berat. 

Barangsiapa yang keberatan membantu dengan harta, malah akan lebih tidak bersedia 
meluangkan masa untuk saudaranya. Sedangkan pekerjaan membantu saudara itu merupakan 
amal yang membawa banyak ganjaran di sisi Allah. 

Saudaraku yang dirahmati Allah, Din al-lslam yang kita cintai ini hanya akan tegak dengan dua 
perkara iaitu 'kitabuLlah dan pedang' sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Taymiyyah. Dua 
perkara inilah yang mampu memberi kemenangan dan kemuliaan kepada Islam dan umatnya. 

Para ulama dan mujahidin kita telah 'menulis' karya yang sangat agung dengan darah-darah 
mereka yang suci sebagai minyak untuk menyalakan pelita yang menerangi di tengah-tengah 
kegelapan yang melanda masyarakat selama ini. 

Mereka menulis dengan sepenuh hati membongkar syubahat yang menyisip masuk di 
kalangan para aktivitis di jalan ini. 

Mereka menyerahkan nyawa-nyawa mereka untuk menolong din ini setelah mereka 
lantang menyuarakan al-haq tanpa takut kepada sesuatu kecuali Allah meskipun mereka sering 
dicemoh. Mereka adalah pembuka jalan kepada pemuda umat ini untuk mengikuti jejak-jejak 
mereka. Perumpamaan mereka seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang di 
sekeliling. 

Inilah buku-buku karya mujahidin yang ditulis dengan darah. Inilah warisan agung yang 
ditinggalkan untuk generasi seterusnya yang memilih untuk melalui jalan yang telah mereka 
ambil. 

Sudah sepatutnya kita mengkaji karya mereka ini, untuk mendapatkan ilmu yang terkandung di 
dalamnya sebagai pembakar kemahuan untuk bertindak pada orang-orang yang beriman, in 
shaa Allah. 

Betapa banyak karya agung ini terbiar tanpa dapat diambil menfaat darinya, hanya kerana 
penyebarannya telah tersekat. Kemudian Allah menghantar beberapa peribadi yang dapat 
melihat nilai besar karya ini lalu mereka berusaha kerana menyiarkan dan menyebarkannya 
semula. Sehingga kerana itu bumi sekali lagi disinari oleh cahaya yang menerangi jalan yang 
penuh berkat dan menuju kepada kejayaan. 46 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — Apa pendapat saudara sekiranya karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa ibunda kita 
kemudian diterbitkan untuk penyebaran yang luas. Kita harapkan ia akan menjadi pembakar 
semangat dan penggerak kepada keluarnya beramai-ramai pemuda Islam untuk membela agama 
mereka. Mahukah antum menjadi sebahagian daripada orang yang berusaha untuk menjadikan 
ini sebuah kenyataan? 

Wahai saudaraku seagama, wahai saudaraku yang mempunyai waktu dan harta, mahukah kamu 
merasakan kemanisan iman apabila antum berusaha keras membantu para mujahidin. Mari 
mengambil saham untuk menyebarkan kebaikkan ini. Mari mendermakan harta untuk ini. Mari 
memulakan langkah baru, cukuplah dengan selama ini hanya berkata-kata tanpa amal. Mari 
terjun ke medan kerja. Hentikan keluhan di paparan fb. Tanyakan diri sendiri, apa yang aku boleh 
bantu saudara mujahidinku.? 

Sekiranya kita tidak bekerja sekarang, apakah kita menunggu sehingga tentera salib beradaa di 
depan rumah. Pada ketika apakah yang antum boleh lakukan ?? 

Saya akan mengatakan " sudah terlambat ". Jadi mulalah sekarang. Sekiranya kita bekerjasamaa 
dan bekerja keras, in shaa Allah kita mengubah suasana daripada dimalukan dan tidak berupaya, 
umat Islam malah akan memimpin. 

Mulailah sekarang, kerana saudara kita mujahidin sedang bertungkus-lumus di medan jihad 
menyerahkaan darah mereka untuk Islam. 

Sekiranya sekarang antum belum mempunyai saham pada panah-panah mereka, bilakah 
masanya??? 

Saudaraku yang dimuliakan, Kerja bersama secara berjemaah membuahkan menfaat yang 
banyak dan keberkatan yang melimpah-ruah, in shaa Allah. Maktabah at-Tauhid wal jihad 
membuka pintu seluas-luasnya kepada sesiapa yang berkeinginan memajukannya. 

Maktabah ini terbuka kepada sesiapa yang mempunyai kemahuan yang benar dan berhasrat 
mengikuti jalan ini. Terbuka bagi sesiapa yang rindu untuk bertemu dengan Rabbnya melalui 
kesungguhan dalam karya-karya ilmiyah. 

Lalu apa yang boleh saya sumbangkan? 

Antum boleh bekerjasama mengikut kadar kemampuan dan masa yang Allah kurniakan; 

Menterjemah 

Murajaah terjemah 

Editing 

Design dan artwork 

Menyumbang buku, makallah atau video 

SpreadJahizuna 

Kami akhiri seruan ini dengan sabda Nabi sallallahu 'alayhi wassalaam, 

"Barangsiapa menunjukki kepada kebaikkan maka baginya pahala seperti ornag yang 
melakukannya." Riwayat Muslim, hadith no 1893, dan hadith Abi Mas'ud al-Ansyari radiaAllahu 
'anhu. 47 | j a h i z u n a Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam — "Maka demi Allah, apabila Allah memberi petunjuk dengan sebab kamu keppada salah satu 
daripada mereka, hal itu lebih baik bagimu daripada unta yang sangat bagus." Riwayat 
Bukhari hadith no. 2942 dan Muslim hadith no. 2406 dari hadith Sahal bin Sa'ad bin Sa'ad 
radiaaAllahu 'anhu. 

Saudara-saudara antum di Jahizuna Project 
Bekal Inspirasi kaum Beriman 48 | j a h i z u n a